گرگان - پنج شنبه 1 فروردين 1398 - دما درجه سانتیگراد
1397/10/19 - شماره 1782
ویدئوچک به وزنه برداری آمد

طبق قوانین جدید فدراسیون جهانی وزنه برداری ویدئو چک وارد وزنه برداری شد و یک حرکت ورزشکاران هم از این پس خطا محسوب می شود.فدراسیون جهانی وزنه برداری، قوانین فنی مسابقات در سال 2019 را اعلام کرد و در این قوانین دو تصمیم مهم گرفته شده است. یکی از این قوانین این است که اگر ورزشکار هالتر را با کفش خود لمس کند خطا محسوب می شود. از این رو دیگر ورزشکاران نباید هالتر را با پای خود در حین مسابقه لمس کنند. ورود ویدئوچک به وزنه برداری از دیگر تصمیمات مهم برای سال 2019 است. قرار است با نصب چهار دوربین ویدئوچک در وزنه برداری عملی شود.محسن بیرانوند که عضو کمیته آموزش فدراسیون جهانی است در جلسات کمیته ها پیشنهاد استفاده از ویدید چک را داده بود.