گرگان - شنبه 4 اسفند 1397 - دما درجه سانتیگراد
1397/9/24 - شماره 1773
نسخه نویسی الکترونیک در گلستان اجرایی می شود

مدیرکل بیمه سلامت گلستان از اجرای رویداد هم اندیشی در عرصه بیمه سلامت خبر داد و گفت: در بهمن ماه طرح نسخه نویسی الکترونیک در استان اجرا می شود. به گزارش مهر، سید محمد حسینی اظهار کرد: هم اکنون ۶۵ درصد جمعیت استان معادل یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر تحت پوشش بیمه سلامت هستند. وی درباره برنامه های بیمه سلامت، بیان کرد: برنامه های گذشته بیمه سلامت را با تغییر چند رویکرد دنبال می کنیم.مدیرکل بیمه سلامت گلستان افزود: تعیین هم پوشانی صندوق های بیمه گر یکی از برنامه های اصلی است چرا که هم اکنون عده ای با پرداخت چند حق بیمه یک خدمت دریافت می کنند. وی با تاکید بر این که ضرورت دارد هم پوشانی بین بیمه ها را استخراج کنیم، ادامه داد: به روش های مختلف انجام این مهم در دستور کار قرار دارد و تلاش داریم بیمه ای که خدمات جامع تری ارائه می دهد حفظ شود.حسینی از اجرای رویداد هم اندیشی در عرصه بیمه سلامت خبر داد و تصریح کرد: این رویداد برای دریافت ایده های نو در ۶ محور اجرا می شود.وی به محورهای ۶ گانه این رویداد هم اندیشی هم اشاره و اضافه کرد: آموزش، پیشگیری و ارتقای سلامت، پوشش بیمه ای، قوانین، مقررات و فرآیندها، کاربرد فناوری اطلاعات در نظام بیمه سلامت، مدیریت منابع، مصارف و سرمایه انسانی و نظارت بر خدمات بیمه سلامت از محورهای این رویداد است.مدیرکل بیمه سلامت گلستان از فعال شدن شماره ۱۶۶۶ برای دریافت پیشنهادها، نظرها و شکایت در حوزه بیمه سلامت خبر داد و گفت: به زودی نسخه نویسی الکترونیکی در گلستان انجام می شود.وی با اشاره به این که طرح نسخه نویسی الکترونیکی به طور پایلوت در کرمان اجرا شده، خاطرنشان کرد: از بهمن ماه این طرح در تمام استان های کشور و در گلستان در یک شهرستان اجرا می شود و امید داریم بتوانیم با رفع نواقص زیرساختی در سال ۹۸ کل استان را زیر پوشش این طرح ببریم.