گرگان - شنبه 4 اسفند 1397 - دما درجه سانتیگراد
1397/9/14 - شماره 1770
ایستگاه های هواشناسی در ارتفاعات گلستان افزایش می یابد

مدیر کل هواشناسی گلستان گفت: ایستگاه های هواشناسی در ارتفاعات گلستان افزایش می یابد. به گزارش مهر، نوربخش داداشی اظهار کرد: یکی از وظایف ما پایش مستمر وضعیت جوی است و برای افزایش دقت تحلیل، بیش از ۱۰۰ پایگاه جمع آوری اطلاعات در سطح استان وجود دارد.وی ادامه داد: ۱۰ ایستگاه سینوپتیک اصلی، ۲۲ ایستگاه اقلیمشناسی و ۸۰ ایستگاه بارانسنجی در گلستان وجود دارد.داداشی ادامه داد: برخی از این ایستگاهها به صورت هوشمند اطلاعات را برای ما ارسال میکند و با وجود این امکانات، توانایی پیش بینی میان مدت و بلند مدت هم برای ما فراهم میشود.وی تصریح کرد: برای افزایش دقت پیش بینیها خصوصاً در مورد وقوع طوفان، سامانه راداری را از سال های گذشته درخواست کرده ایم که اگر بتوانیم آن را در استان مستقر کنیم دقت تحلیلهای جوی بسیار بیشتر خواهد شد. داداشی بیان کرد: به دلیل موقعیت جغرافیایی گلستان و به دلیل آتشسوزی جنگلها باید تعداد ایستگاههای دامنههای جنگل و ارتفاعات افزایش دهیم.وی گفت: طبق جداول آماری ما تعداد روزهای یخ بندان، کاهش و روزهای گرم افزایش داشته است.