گرگان - شنبه 3 فروردين 1398 - دما درجه سانتیگراد
1397/8/5 - شماره 1760
رییس فدراسیون جودو : ابلهانه است فکر کنند فدراسیون جهانی متوجه داخل نیست !

رییس فدراسیون جودو با تکذیب این موضوع که با فدراسیون جهانی برای برکناریاش مکاتبه کرده، گفت: اینکه فکر میکنند فدراسیون جهانی متوجه این موضوع نشود ابلهانه است. من حتی جلوی تعلیق جودوی ایران را هم میگیرم.

اظهارات محمد درخشان: «تاکید می کنم کاملا تابع قانونم و چمدانم را بسته و آماده رفتن از جودو هستم. حتی اگر همین الان هم این قانون تغییر کند نیز دیگر حاضر به کار در فدراسیون جودو نیستم و از جودو میروم. کاملا با وزارت ورزش برای رفتن از فدراسیون و آمدن فرد جدید هماهنگ هستم. افرادی که ادعا میکنند من با فدراسیون جهانی مکاتبه کردهام کسانی هستند که میخواهند از آب گل آلود ماهی بگیرند و خودشان را مطرح کنند. اصلا چنین موضوعی صحت ندارد و من قطعا از فدراسیون رفتنی هستم. درخشان دیگر رییس فدراسیون جودو نیست و آماده رفتنم. متاسفانه برخی افراد خواسته یا ناخواسته دنبال اهداف سوء هستند و این افراد کذاب هستند. اینکه عده ای فکر می کنند فدراسیون جهانی متوجه این نقل و انتقالات نشود ابلهانه است اما باید به نحوی کار مدیریت شود و جلو برود که ورزش ایران آسیبی نبیند. اینکه من گفته باشم دولت من را مجبور به کنارهگیری کرده دروغ محض است. مگر می شود این کار را در پستو انجام داد و فدراسیون جهانی مطلع نشود اما باید جلوی آسیب آن را با درایت گرفت.»