گرگان - پنج شنبه 1 فروردين 1398 - دما درجه سانتیگراد
1397/8/5 - شماره 1760
جذب بیش از 8هزار مشترک گلستانی در ۶ ماهه اول امسال

مدیرعامل شرکت گاز گلستان گفت: در ۶ ماه نخست امسال هشت هزار و ۷۴۰ مشترک جدید جذب شد.به گزارش مهر به نقل از روابط عمومی شرکت گاز گلستان، محمد رحیم رحیمی اظهار کرد: از این تعداد چهار هزار و ۸۸۶ مشترک شهری و سه هزار و ۸۵۴ مشترک نیز روستایی بودند.وی افزود: گرگان با بیش از دو هزار و ۲۸۰ مشترک و گنبد با یک هزار و ۵۲۵ مشترک بیشترین حجم مشترکین را جذب  کردند.مدیرعامل شرکت گاز گلستان تصریح کرد: درمجموع تاکنون بالغبر ۵۵۴ هزار و ۸۸۵ مشترک در سطح استان مصرفکنندگان گاز طبیعی هستند.وی افزود: گرگان با جذب بیش از ۱۵۰ هزار مشترک و گنبد با ۹۹ هزار مشترک بیشترین حجم مشترکین جذبشده را به خود اختصاص دادند.رحیمی بابیان اینکه از ۱۶ آبان ماه سال جاری تعرفه شرکت گاز گلستان بر مبنای فصول سرد سال محاسبه میشود، گفت: بر اساس تقسیمات مناطق آب و هوائی و اعلان پژوهشکده هواشناسی کل کشور، استان گلستان دارای دو اقلیم آب و هوائی درجه سه و چهار است که برابر اقلیمهای تعیینشده قیمت یک مترمکعب گاز در هر دامنه مصرف مشخصشده است.به گفته وی، با توجه به میزان مصرف گاز در فصول مختلف، شرکت ملی گاز ایران فصول سال را به گرم و سرد تقسیم کرده است که نرخ  گاز دو فصل اشارهشده متفاوت است.وی اضافه کرد: با توجه به سرد شدن تدریجی هوا و پلکانی بودن بهای گاز مصرفی مشترکین، از تاریخ ۱۶ آبان ماه محاسبه نرخ گاز بر اساس فصول سرد سال اعمال خواهد شد که این روند تا ۱۵ فروردین سال بعد ادامه دارد.رحیمی گفت: در فصل سرد قیمت هر مترمکعب گاز خانگی استان در دو اقلیم تعریفشده و بهصورت پلکانی بر اساس میزان مصرف تعیین میشود که حداقل آن از۴۱۴  ریال برای دامنه کممصرف شروع و برای دامنه مصرفی بالای ۱۲۰۰ مترمکعب قیمت به چهار هزار و ۸۳۰ ریال میرسد.