گرگان - شنبه 27 بهمن 1397 - دما درجه سانتیگراد
1397/7/18 - شماره 1755
رئیس هیئت بسکتبال گلستان خبر داد: پیشنهاد ۲ برابری دیگر تیمها به ۲ بازیکن موردنظر شهرداری گرگان

رئیس هیئت بسکتبال استان گلستان از پیشنهاد دو برابری دیگر تیم ها به دو بازیکن مورد نظر تیم بسکتبال شهرداری گرگان خبر داد.به گزارش مهر، اسدلله کبیر در صحن شورای اسلامی شهر گرگان با اشاره به شرایط مطلوب تیم بسکتبال شهرداری گرگان اظهار کرد: با دو بازیکن ملی به جمع بندی رسیده بودیم و قرار بود برای انعقاد قرارداد به گرگان بیایند که پرواز آن ها به دلیل شرایط بد آب و هوایی لغو شد.کبیر ادامه داد: در این فاصله آن ها با تیم پتروشیمی به مسابقات آسیا رفتند و بعد از برگشت از مسابقات به آن ها دو برابر قیمت توافقی ما، توسط تیم ها دیگر پیشنهاد شد.وی گفت: البته ما از حقوق تیم خود دفاع خواهیم کرد اما اگر آن ها قرارداد بسته باشند کار دشوار می شود.کبیر خاطرنشان کرد: در مجموع تیم شرایط خوبی دارد و تدابیری اندیشیده ایم که تیم باکیفیتی روانه مسابقات کنیم.