گرگان - شنبه 27 بهمن 1397 - دما درجه سانتیگراد
1397/7/18 - شماره 1755
کی رروش: حمایت نشدن تیم ملی باعث شرمساری هواداران است

کی روش میگوید بعضی اوقات مطلب اصلی تعقیب کردن غیر ممکن ها نیست بلکه می تواند بهبود بخشیدن شرایط گذشته باشد.

بخشی از پیام دوم سرمربی تیم ملی فوتبال ایران درباره جام ملت های آسیا 2019 – امارات؛ «تضعیف کردن و یا از دست دادن کسب مقام در جام ملتهای آسیا، در حقیقت یک بیاحترامی به تمامی فداکاریها و تعهداتی است که از طرف مربیان و بازیکنان در چند سال گذشته انجام شده است. عدم حمایت از برنامه آماده سازی تیم ملی بصورت موثر و در زمان مناسب، با منابع و راهکارهای واقعی باعث ناامیدی هواداران تیم ملی خواهد شد و باعث شرمساری و تحقیر تمام رویاها و توقعات هوادارانی است که با توجه به دستاوردهای تیم ملی بالاتر نیز رفته است. بعضی اوقات مطلب اصلی تعقیب کردن غیرممکنها نیست بلکه میتواند بهبود بخشیدن شرایط گذشته باشد.»