گرگان - شنبه 27 بهمن 1397 - دما درجه سانتیگراد
1397/7/18 - شماره 1755
توقف ۱۰ تور غیرمجاز طی یکماه اخیر در گلستان

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی و صنایعدستی گلستان گفت: در یکماهه منتهی به تاریخ ۱۰ مهرماه امسال ۱۰ تور غیرمجاز شناسایی و متوقف شد. به گزارش مهر، به نقل از روابط عمومی و امور فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری گلستان، احمد تجری اظهار کرد: در راستای ارائه خدمات بر اساس ضوابط و مقررات، تیم ساماندهی تورهای غیرمجاز بهمنظور پایش گروهها و تورهای در حال اجرا در محل تجمع گروههای مذکور حاضر شدند و با ۱۰ تور غیرمجاز برخورد شد. وی افزود: در این طرح، علاوه بر بررسی مدارک و مستندات مربوط به تور (حکم مأموریت از دفاتر خدمات مسافرتی، کارت راهنمای گردشگری، لیست بیمه) مدارک مربوط به رانندگان ماشینهای دربستی حامل گروههای مذکور نیز توسط کارشناس اداره کل راهداری و حملونقل جادهای مورد بررسی قرار گرفت. معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی و صنایعدستی گلستان تصریح کرد: در نهایت در طول این یک ماه و بررسی بالغ بر ۷۰ تور و ۱۰۰ خودرو دربستی تعداد ۱۰ تور فاقد مجوز، شناسایی و به راهنمای تورهای مذکور اخطار داده و تور موردنظر متوقف شد.تجری با تأکید بر اینکه مسافران و هم استانیها قبل از دریافت خدمات سفر، نسبت به مجاز بودن مجریان خدمات گردشگری اطمینان حاصل کنند افزود: به همین منظور لیست دفاتر خدمات مسافرتی مجاز به ارائه خدمات گردشگری از طریق سایت اداره کل میراث فرهنگی استان قابلدسترسی برای همگان است.