گرگان - شنبه 27 بهمن 1397 - دما درجه سانتیگراد
1397/7/18 - شماره 1755
برندسازی راه پیشگیری از سودجویی در بازار عسل است

مدیر اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان گفت: برندسازی راهحل پیشگیری از سودجویی در بازار عسل است. به گزارش مهر، به نقل از روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان، موسی بیباک در کارگاه آموزشی تولید و برداشت تخصصی موم و زهر زنبورعسل اظهار کرد: برندسازی و اتصال برندهای محلی به ملی راهحل پیشگیری از سودجویی در بازار عسل است. وی افزود: بیشترین علت بروز مشکل در صنعت زنبورداری عدم برندسازی و استانداردسازی و همچنین عدم اتصال بازارهای محلی و منطقهای است. مدیر اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان تصریح کرد: برندسازی و اتصال برندهای محلی به ملی راهحل پیشگیری از سودجویی در بازار عسل است.به گفته وی، هدف از طرح تکاپو شناسایی رستههای مزیت دار منطقه و استان و اجرای مراحل آموزشی، برندسازی، بازاریابی و اتصال به بازارهای منطقهای و محلی است.بیباک در ادامه به مشاغل خانگی اشاره کرد و گفت: شناسایی بازار از مهمترین اصول پیش از راهاندازی مشاغل خانگی است.وی افزود: مهمترین شاخصهای الگوی جدید مشاغل خانگی توانمندسازی، شبکهسازی، تیمسازی و اتصال به بنگاهها و بازار هدف است.بیباک ضمن تأکید برداشتن دانش کافی و کسب مهارت متقاضیان مشاغل خانگی، گفت: با ساماندهی شیوه معرفی محصولات مشاغل خانگی میتوان از طریق فضای مجازی  و سایتهای معتبر امکان معرفی محصولات در بازار داخلی و خارجی را ایجاد کنیم.وی تصریح کرد: دستگاههای اجرایی صادرکننده مجوز مشاغل خانگی بهمنظور پایداری و ایجاد الگوی مناسب مشاغل خانگی حداقل ۴۰ درصد از اعتبارات تخصیصی را به شرکتهای پشتیبان اختصاص دهند.بیباک با تأکید بر رعایت تنوع شغلی در معرفی متقاضیان مشاغل خانگی خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیت کاریابیهای غیردولتی در سطح استان بهمنظور مشاوره، ثبتنام و راهنمایی متقاضیان بسیار مؤثر و مفید است.