گرگان - شنبه 27 بهمن 1397 - دما درجه سانتیگراد
1397/6/21 - شماره 1745
آغاز مرحله شهرستانی جام روستاقهرمان در گلستان

گروه ورزشی ـ مرحله شهرستانی سومین دوره جام روستاقهرمان در استان گلستان آغاز شد.

پس از برگزاری مسابقات در مرحله شهرستانی به صورت دورهای و معرفی تیمهای برتر، تیمها در مرحله استانی با هم به رقابت خواهند پرداخت.فوتبال، فوتسال، والیبال، طنابکشی و آمادگی جسمانی رشته های این دوره از مسابقات روستاقهرمان هستند.با برگزاری مرحله اول این دوره از مسابقات و اعزام تیم قهرمان به مرحله استانی، مسابقات بر اساس قوانین جاری هیأتهای ورزشی و فدراسیونها برگزار میشود.برگزاری تمامی مسابقات این جام به عهده هیأتهای ورزشی شهرستانی با همکاری ادارات ورزش و جوانان شهرها و بخشهای استان با نظارت ادارهکل ورزش و جوانان گلستان خواهد بود.