گرگان - شنبه 27 بهمن 1397 - دما درجه سانتیگراد
1397/6/21 - شماره 1745
انتقاد رییس دستگاه ورزش گلستان از برخی هیأت های ورزشی؛ برخی از هیأتهای ورزشی با ما همکاری ندارند

گروه ورزشی ـ مدیرکل ورزش و جوانان گلستان از عدم همکاری برخی از روسای هیأت های ورزشی این استان با دستگاه ورزش انتقاد کرد.بهمن طیبی که در نشست با روسای هیأتهای ورزشی گلستان سخن می گفت با انتقاد از کمتوجهی برخی روسای هیأت های ورزشی به این نشست ها، اظهار داشت: متأسفانه برخی از هیأتهای ورزشی استان به موقع گزارش های خود را ارسال نمیکنند و همکاری لازم را ندارند.وی افزود: هیأت های ورزشی استان برنامه ریزی سالانه خود را تدوین کنند تا بتوانیم کمک های مالی را از فدراسیون و وزارتخانه دریافت کنیم و به هر میزانی که وزارت ورزش برای برنامهها کمک کند فدارسیونها نیز چند برابر کمک خواهند کرد.

طیبی گفت: نباید هیأت ها انتظار داشته باشند که همه هزینههای آنان را اداره ورزش و جوانان پرداخت کند بلکه باید تلاش کرده و از بخشهای خصوصی کمکها را جذب کنند.مدیرکل ورزش و جوانان گلستان اظهار کرد: این استان آمادگی میزبانی مسابقات فراملی و بینالمللی رشتههای مختلف ورزشی را به خصوص در رشته هایی که احتمال مدال آوری بیشتری است، دارد به شرطی که فدراسیون مربوطه نیز در هزینههای برگزاری آن کمک کند.طیبی با اشاره به برگزاری المپیاد ورزشی در سطح کشور، گفت: دستورالعمل این المپیاد ارائه شده و سعی خواهیم کرد در چند رشته که احتمال مدالآوری وجود دارد میزبانی را قبول کنیم و ارزیابی لازم از هیأتهای ورزشی استان نیز انجام خواهد شد.به گفته او، اعتبارات هیأتهای استانی براساس نتایج ارزیابی و فعالیتهای انجام شده و تفاهمنامهها و تعداد ورزشکاران سازمان یافته، پرداخت خواهد شد.