گرگان - شنبه 27 بهمن 1397 - دما درجه سانتیگراد
1397/5/17 - شماره 1734
فقر مهارتی چالش اصلی جامعه است

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای گلستان گفت: فقر مهارت یکی از چالش های اصلی جامعه محسوب می شود و باید برنامه های درستی در همین راستا تدوین شود. سید علیرضا حسینی طلب در بازدید از نمایشگاه مطبوعات گلستان، در گفتگو با مهر اظهار کرد: امسال در هفته مهارت شاهد تعامل خوبی از سوی اصحاب رسانه استان بودیم که ادامه این روند می تواند برای گلستان بسیار مفید باشد. وی با اشاره به اینکه جامعه با معضل جدی بی کاری مواجه است و این موضوع قابل کتمان نیست، افزود: فقر مهارت یکی از چالش های اصلی جامعه محسوب می شود که باید برنامه های درستی در همین راستا تدوین شود. مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای گلستان گفت: برای از بین بردن بیکاری و اشتغال جوانان باید همه دستگاه های مربوطه وارد میدان شوند و برنامه ریزی های دقیقی را دستور کار خود قرار دهند. وی با بیان اینکه اداره کل آموزش فنی و حرفه ای گلستان ماموریت نسلی بر عهده دارد، تصریح کرد: باتوجه به اهمیت موضوع مهارت سعی داریم تمام دستگاه های اجرایی را وارد این بحث کنیم. حسینی طلب اظهار کرد: طبق بررسی های انجام شده اکنون توانستیم نیمی از راه را طی کنیم که این بسیار امیدوار کننده است.