گرگان - شنبه 4 اسفند 1397 - دما درجه سانتیگراد
1397/4/20 - شماره 1724
سوادآموزی به افراد 10 تا 20 سال گنبدکاووس در اولویت است

رییس اداره سوادآموزی گنبدکاووس گفت: سوادآموزی به بیسوادان 10 تا 20 سال اولویت نخست این اداره در سال جاری بوده و بر این اساس کار شناسایی و ثبت نام این افراد شروع شده است. حاجی قربان شیری قابوس در گفتگو با ایرنا گفت: افراد این گروه سنی که نیازمند سوادآموزی هستند، بیشتر در مناطق روستایی گنبدکاووس زندگی می کنند و برای شناسایی و ثبت نام آنان همکاری بیشتر بهورزان و دهیاران روستاها ضروری است. وی، سوادآموزی به کشاورزان کم سواد یا بیسواد را از دیگر برنامه های این اداره در سال جاری ذکر کرد و گفت: در این طرح که سهمیه گنبدکاووس 75 نفر تعیین شده، آموزش این گروه با کتاب های ویژه کشاورزی که برای آنان طراحی و چاپ شده، انجام می شود. شیری قابوس اضافه کرد: درسال گذشته سهمیه ثبت نامی اداره سوادآموزی گنبدکاووس در سه دوره سوادآموزی، تحکیم و انتقال و اتباع خارجی، یک هزار و 856 نفر بود که محقق شد. وی گفت: پارسال در دوره سوادآموزی 848 نفر، در دوره تحکیم 300 نفر، در دوره انتقال 558 نفر و اتباع خارجی 150 نفر ثبت نام کردند که در نهایت 58 درصد آنان در امتحانات پایان دوره قبول شدند. وی به اجرای برنامه آموزش رایانه به 100 نفر از سوادآموزان دوره انتقال برای اولین بار به صورت پایلوت در شهرستان گنبدکاووس در سال گذشته اشاره کرد و گفت: از این تعداد 57 نفر با کسب نمره قبولی موفق به طی این دوره شدند. رییس اداره نهضت سواد آموزی گنبدکاووس همچنین گفت: این اداره در فعالیت های حوزه سوادآموزی از شهرستان های برتر گلستان است و امسال بیش از دو هزار سهمیه برای سوادآموزی در دوره های مختلف برای این شهرستان پیش بینی شده است.