گرگان - شنبه 4 اسفند 1397 - دما درجه سانتیگراد
1397/4/20 - شماره 1724
مرمت تكيه پاسرو گرگان اتمام يافت

مدير كل راه و شهرسازي  گلستان از پايان طرح مرمت تكيه پاسرو گرگان در سالجاري خبر داد. به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رساني اداره كل راه و شهرسازي گلستان، حسين محبوبي اظهار داشت: احياي مجموعه تكاياي پاسرو گرگان به منظور ارتقاء كيفي بنا و تقويت ويژگي هاي فرهنگي، تاريخي به گونه اي كه با دگرگوني هاي بين كالبد و فعاليت هاي موجود در بافت هم پيوند باشد توسط اداره كل راه و شهرسازي استان صورت گرفته است. وي ادامه داد: تكيه پاسرو با پتانسيل هاي تاريخي، مذهبي داراي يك ساختمان يك پارچه شامل پير تكيه، گوشواره جنوبي و شمالي و تكيه دباغ مي باشد. مجموعه اقدامات انجام شده در اين پروژه را شامل استحكام و تقويت سازه هاي چوبي، نازك كاري، اجراي كف سازي، مرمت و احياءپوشش بنا، تخريب الحاقات و مناظر فاقد از پيشينه تاريخي و معماري، اقدامات حفاظت و مرمت تزئينات وابسته به معماري ذكر نمود. وي سال شروع پروژه را 95 اعلام و اعتبار هزينه شده را بالغ بر پنج ميليارد و پانصد ميليون ريال از اعتبارات ملي عنوان نمود.گفتني است اين پروژه با مشاركت متوليان تكايا اشاره شده نيز بهسازي شده است.