گرگان - شنبه 27 بهمن 1397 - دما درجه سانتیگراد
1397/4/20 - شماره 1724
دستگاه های اجرایی ملزم به صرفه جویی در مصرف برق هستند

استاندار گلستان گفت: دستگاه های اجرایی ملزم به صرفه جویی در مصرف برق هستند و در صورتی که رعایت نکنند با آنها برخورد شده و خاموشی برای آنها اعمال میشود. به گزارش مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری گلستان، سید مناف هاشمی در بازدید سرزده از شرکت توزیع نیروی برق استان، اظهار کرد: اگر مردم در میزان مصرف تنها پنج درصد صرفهجویی کنند، میتوان کمبود نیروهای برق و آب کشور را جبران کرد. وی با بیان این که دستگاههای اجرایی یکی از بخشهای پرمصرف برق هستند، خاطرنشان کرد: برای همین منظور اقدام به جابهجایی ساعت کاری دستگاههای اجرایی استان کردیم که پیک مصرف را حداقل تا یک ساعت به تأخیر بیندازد و شرایط را برای تأمین برق مشترکان خانگی فراهم کند.هاشمی با اشاره به این که دستگاههای اجرایی استان ملزم هستند در مصرف برق صرفه جویی کنند، یادآور شد: در صورتی که دستگاهها رعایت نکنند با آنها برخورد شده و خاموشی برای آنها اعمال میشود. مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان هم درباره نیروگاههای خورشیدی و ظرفیتهای استان بیان کرد: اخیراً در ارتباط با این موضوعات سرمایهگذاران مختلف داخلی و خارجی مراجعه کردند و در حال بررسی شرایط هستیم. علی اکبر نصیری گفت: همچنین دو نیروگاه برق مقیاس کوچک هم در شهرستانهای رامیان و مراوهتپه به بهرهبرداری رسیده و با توجه به وضعیت استان در حال بررسی احداث این نیروگاهها در شهرهای دیگر هستیم.