گرگان - پنج شنبه 1 فروردين 1398 - دما درجه سانتیگراد
1397/3/30 - شماره 1716
راه‎اندازی سامانه جامع انبارها و نگهداری کالا در گلستان

راهاندازی سامانه جامع انبارها و نگهداری کالا اهدافی از جمله یکپارچهسازی اطلاعات در فرایند تجاری، جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق و نظارت بر فرایند صادرات و واردات کشور را دنبال میکند. به گزارش فارس، طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با کمک دستگاههای اجرایی ذیربط و با استفاده از سامانه نرمافزاری به شناسهدار کردن انبارها و مراکز نگهداری کالا با هدف شناسایی کالاهای قاچاق اقدام کند. در همین رابطه معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت گلستان در خصوص آخرین وضعیت سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا در استان اظهار کرد: براساس تکالیفی که در قوانین مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعریف شده است چندین موضوع برای الکترونیکی کردن و هوشمندسازی اطلاعات سامانهها تعریف میشود که یکی از این سامانهها، سامانه جامع انبارها و نگهداری کالاست. درویشعلی حسنزاده هدف از ایجاد و اجرای سامانه جامع انبارها و نگهداری کالا را یکپارچهسازی اطلاعات در فرایند تجاری، جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق و نظارت بر فرایند صادرات و واردات کشور عنوان کرد و افزود: ذیل سامانه جامع تجارت چندین سامانه از جمله سامانه جامع انبارها، سامانه ثبت سفارش، سامانه بارنامه بر خط، سامانه شناسه کالا، سامانه رهگیری و در آینده سامانه جامع ارزی و سامانه جامع بیمهای نیز ملحق خواهند شد در واقع کل زنجیره تأمین و لجستیک کشور در این فرایند گنجانده میشود. وی ادامه داد: در گلستان معاونت سیاسی و امنیتی استانداری، کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را مدیریت میکند در واقع اجرای سامانه جامع انبارها و نگهداری کالا از اواخر سال 1395 در گلستان با برگزاری جلسات متعدد شروع شد. معاون امور بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت گلستان با بیان اینکه سامانه جامع انبار و مراکز نگهداری کالا در زنجیره لجستیک و فرایند تجاری کشور نقش اساسی ایفا میکند، افزود: انبار یا مراکز نگهداری کالا به تمام مراکز بارگیری، تخلیه، نگهداری و ذخیرهسازی گفته میشود براساس این تعریف هفت گروه مخاطب در حوزه بهداشتی، حوزه نفت و فرآوردههای پتروشیمی، حوزه دامپروری و کشاورزی، حوزه صنعت، حوزه اصناف، حوزه دخانیات و حوزه سازمان حمایت در این سامانه تعریف شده است.

ثبت 510 هزار رکورد اطلاعات در سامانه جامع انبارها و نگهداری کالا در کشور

حسن زاده با اشاره به نحوه ورود اطلاعات به سامانه جامع انبارها و نگهداری کالا گفت:  به سه شیوه اطلاعات در این سامانه در حال بارگذاری است، یکی آنکه اطلاعات سازمان صنعت، معدن و تجارت با کمک دستگاههای اجرایی مرتبط جمع آوری و به تهران برای بارگذاری در سامانه ارسال میشود، بخشی از اطلاعات هم در یکسری سامانهها در وزارتخانه و دستگاهها تجمیع شده است و شیوه سوم خوداظهاری است که بر این اساس افراد وارد سامانه میشوند و اطلاعات خود را براساس مواردی که تعریف شده وارد میکنند. وی گفت: درج کدپستی دقیق، کد ملی و شماره تلفن همراه از موارد بسیار مهم در زمان ورود اطلاعات در سامانه جامع انبارها و نگهداری کالاست. به گفته معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت گلستان تاکنون در کل کشور 510 هزار رکورد اطلاعات و در گلستان 16 هزار و 800 رکورد اطلاعات وارد سامانه جامع انبارها و نگهداری کالا شده است. حسنزاده با بیان اینکه الویت نخست برای رصد در سامانه انبار و بارنامه بر خط مربوط به کالاهای اساسی است، افزود: افرادی که در حوزه کالاهای اساسی فعال هستند هر چه زودتر به سامانه مراجعه و اطلاعات خود را ثبت کنند چرا که از اول تیرماه اگر در سامانه مقاصد مشخص نباشد از هیچ مقصدی بارنامه صادر نخواهد شد، همچنین در این طرح تمام دوربینهایی که در سطح جادههای کشور نصب هستند به سامانه لینک خواهند شد و اگر مشخص شود خودرویی فاقد بارنامه است مراجع انتظامی ورود پیدا خواهند کرد و میتوانند خودرو را متوقف کنند.

فعالیت 75 شرکت جابجایی بار در گلستان

اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای یکی از مهمترین ادارههای همکار در خصوص سامانه جامع انبارها و نگهداری کالا محسوب میشود در واقع این اداره موظف است از صدور بارنامه از مبادی و مقاصدی که در سامانه جامع انبارها و نگهداری کالا ثبت نشدهاند، جلوگیری کند. در همین رابطه مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای گلستان اظهار کرد: سند قانونی جابجایی کالا، بارنامه است و در بارنامه فیلدهای اطلاعاتی زیادی وجود دارد که یکی از اصلیترین اطلاعات مربوط به فرستنده بار و مکان تخلیه بار میباشد. مهدی میقانی با بیان اینکه سامانه جامع انبارها و نگهداری کالا فرایندی است که گام به گام در حال تکامل میباشد، تصریح کرد: در این سامانه محل نگهداری سیلو و انبارها شناسهدار و کددار خواهد شد و در بارنامه مشخص میشود این بار از کدام نقطه بارگیری و در کجا تخلیه خواهد شد. وی ادامه داد: در گلستان روزانه، برای حدود 2 هزار ناوگان بارنامه صادر میشود که 70 درصد محمولات که از داخل استان بارگیری میشوند مقصد آنها خارج از گلستان است.