گرگان - یکشنبه 30 دي 1397 - دما درجه سانتیگراد
1397/3/21 - شماره 1714
بودجه ۳ ماهه نخست سال شهرداری گرگان محقق نشده است

رئیس شورای اسلامی شهر گرگان گفت: بودجه سه ماهه نخست امسال شهرداری گرگان محقق نشده است. به گزارش مهر، فائزه عبداللهی در هفتاد و یکمین جلسه علنی شورای شهر گرگان ضمن قدردانی از حضور پرشور مردم در راهپیمایی روز قدس با بیان این که شهرداریها باید در اتاق شیشهای اداره شوند، افزود: سه ماه از سال میگذرد و کمیسیونهای شورا باید گزارشی از اقدامات خود را با توجه به تدوین بودجهای که داشتیم ارائه دهند.عبداللهی گفت: تاکنون چه میزان توانستهایم اهداف را محقق کنیم؟ اقدامات در زمینه سرمایه گذاری و اجرای پروژهها چگونه بوده است؟ همچنین نقاط ضعف و قوت شهرداری و شورا مورد بررسی قرار گیرد.وی با بیان این که درآمد سه ماهه اول شهرداری گرگان محقق نشده، افزود: برای برخی از افزایش ردیفها در بودجه سال جاری پیش بینیهایی شده بود اکنون راغب هستیم بشنویم چه اقداماتی در این زمینه صورت گرفته است. عبداللهی همچنین گفت: باید بدانیم که اقدامات شهرداری در چه مرحلهای است و علاوه بر شهرداری، کمیسیونهای مورد نظر هم باید پاسخگو باشند.