گرگان - یکشنبه 30 دي 1397 - دما درجه سانتیگراد
1397/3/21 - شماره 1714
نفس تنگی پارکهای گرگان از دود دخانیات

پارکهای شهر گرگان به پاتوقی برای استعمال مواد مخدر و دخانیات جوانان و حتی نوجوانان تبدیل شده، اما مسئولان برنامهای برای برخورد با این مشکل اجتماعی ندارند. به گزارش مهر، فضای سبز، آب نما و گل هایی که با فرا رسیدن بهار  دلبری می کنند؛ اینجا قرار بود محلی امن و آرام برای استراحت و سرگرمی شهروندان باشد اما پارک های شهر گرگان تبدیل به پاتوقی برای استعمال دخانیات و یا خرید و فروش مواد مخدر شده اند. شاید به همین دلیل است که بیشتر خانواده ها اجازه نمی دهند فرزندانشان از فضای پارک های شهر گرگان که قرار بود در اختیار عموم شهروندان باشد به تنهایی استفاده کنند. پارکها ساختهشدهاند تا من و شمایی که شهروندان این شهر هستیم از فضای زیبای آن لذت ببریم، ورزش و پیادهروی کنیم، هوای سالم تنفس کنیم، بهدور از آلودگیهای صوتی باشیم و کمی از استرسهای روزانه خود کم کنیم. اما مدتی است که پارکهای شهر گرگان به جای اینکه محلی برای استراحت و پیادهروی شهروندان باشند به پاتوقی برای استعمال مواد مخدر تبدیلشدهاند. استعمال دخانیات و مواد مخدر بهخودیخود بد بوده اما عمق فاجعه زمانی بیشتر میشود که بیشتر مصرفکنندگان این مواد در پارکها را رده سنی ۱۵ تا ۲۵ ساله تشکیل میدهند. پارکها محل رفتوآمد تمامی اقشار جامعه هستند و نمیتوانیم بگوییم تنها قشر خاصی از آن بهره میبرند به همین دلیل فضا باید بهگونهای فراهم شود که شرایط بهرهمندی تمام افراد جامعه فراهم شود. برای بررسی دقیقتر آنچه در پارکها رخ میدهد، پارک شهر گرگان که در مرکزیترین نقطه شهر واقعشده است برای بررسی انتخاب کردم. ساعت حوالی یک ظهر است، بیرون از پارک ایستادهام و دکه سیگارفروشی بیرون از پارک را نگاه میکنم، در فاصله پنجدقیقهای که به دکه خیره شدهام بیش از ۲۰ نفر برای خرید سیگار مراجعه میکنند، بعضیها انفرادی و بعضی دیگر هم در قالب گروههای دو یا سه نفره، اکثر این افراد بعد از خرید، سیگار را همانجا روشن میکنند و گوشه لب میگذارند و داخل پارک میروند، بعضیها روی صندلی مینشینند، بعضی دیگر مکان خلوتتری را انتخاب میکنند و بعضیها هم در حین راه رفتن سیگار میکشند، گویی قرارداد بستهاند که تمام مضرات دود سیگاری که خریدهاند را به خورد گل و گیاهان و افراد درون پارک دهند. درون محوطه پارک چندین جوان روی چمنها نشستهاند، کتابهای درسیشان را رو به روی خود گذاشتهاند و درحالیکه سیگار میکشند در حال تبادل اطلاعات هستند. عدهای از خانمهای مسن در حال پیادهروی هستند، تعدادی از مردان مسن هم در حال استفاده از وسایل ورزشی تعبیهشده در پارک هستند. خانواده سه نفره ای را میبینم که بستنی خریده و مکان دنجی را در پارک برای نشستن انتخاب کردهاند، کمی در محوطه پارک قدم میزنم، تقریباً از هر پنج صندلی درون پارک سه صندلی مختص افرادی است که در حال سیگار کشیدن هستند. چشمم به بانویی میافتد که با کالسکه نوزادش وارد فضای پارک میشود، کاملاً واضح است هر زمان به افرادی که در حال سیگار کشیدن هستند نزدیک میشود با سرعت بیشتری از کنارشان رد میشود. بعد از طی کردن مسیری از پارک خارج میشود، به سراغش میروم، در رابطه با وضعیت استعمال سیگار از او سؤال میپرسم؛ با ناراحتی میگوید که برای بهرهگیری از فضای پارک کمی مسیرش را دورتر کرده تا گردشی هم در پارک داشته باشد اما از همان ابتدای ورود به پارک بوی سیگار را استشمام کرده و از آنجاییکه افرادی که سیگار استعمال میکنند در فاصلههای نزدیک به هم قرار دارند یا در حال رفتوآمد در پارک هستند مدام این بو را همراه با هوا تنفس کرده است. شهین مرادی با گلایهمندی از این وضعیت ادامه می دهد: پارک برای استفاده تمام اقشار جامعه طراحیشده است اما افراد سیگاری بهگونهای رفتار میکنند که پارک تنها برای استعمال سیگار است و رعایت حال خانوادهها را نمیکنند؛ حتی لحظهای به این فکر نمیکنند که شاید بوی سیگارشان موجب آزار افراد دیگر شود. سارا رفیعی بانویی دیگر است که همراه دو فرزندش در پارک حضور دارد. وی میگوید که فرزند بزرگترش ۱۵ سال سن دارد اما اجازه نمیدهد بهتنهایی به پارک شهر گرگان بیاید، چرا که بارها شاهد سیگار کشیدن گروهی جوانان و یا تبادل مواد مخدر در پارک بوده و میترسد درصورتیکه فرزندش بهتنهایی در پارک حضور یابد او هم آلوده شود. سیگارفروشی که در حاشیه پارک شهر دکه سیگارفروشی دارد حرفهای جالبی میزند. میگوید سن استعمال دخانیات به زیر ۱۵ سال رسیده و بارها از فروش سیگار به نوجوانانی که برای خرید نزد وی مراجعه میکنند، خودداری کرده است. احمدی میگوید: سیگار بهداشتیترین چیزی است که در این پارک مصرف میشود و بارها شاهد مصرف شیشه، کراک و دیگر مخدرها و یا حتی خریدوفروش آنها در این پارک بودهام.

وجود ۵۳ پارک در گرگان

یحیی ستوده نیا، مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری گرگان بابیان اینکه استعمال دخانیات در پارکهای عمومی ممنوع نیست و تنها در مناطق سربسته ممنوع است، می گوید: در شهر گرگان پارک خطی گلشهر بهعنوان پارک بدون دخانیات انتخابشده و تابلوهای مربوط به این امر هم در پارک نصبشده است اما برخورد با افرادی که در این پارک استعمال دخانیات دارند به آن صورت که باید انجام نمیشود. ستوده نیا بیان می کند: در حال حاضر در حال اجرای برنامههای فرهنگسازی هستیم و با نصب بنر و تابلو در پارکها و مکانهای تفرجگاهی تلاش میکنیم مردم را از خطرات این مواد آگاه کنیم. وی در رابطه با بر خود با افرادی که در پارکها دخانیات و مواد مخدر مصرف میکنند، میگوید: شهرداری آنقدر که باید قدرت اجرایی ندارد که با این مسائل برخورد کند اما مراجع قضایی و نیروی انتظامی بیشتر ضمانت اجرایی دارند تا با این موارد برخورد کنند. مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری گرگان ادامه میدهد: در پارک خطی گلها چندین بار تابلوی دخانیات ممنوع را رنگ پاشیدهاند و پاک میکنند و مقاومتهایی میشود اما دوباره تابلو را نصب میکنیم. وی می افزاید: سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری گرگان و سازمان فرهنگی ورزشی به دنبال کارهای فرهنگسازی در این زمینه است اما در کنار این فرهنگسازیها باید سختگیریهایی هم از سوی نیروی انتظامی و ... اعمال شود. ستوده نیا ادامه میدهد: نباید انتظار داشته باشیم مردم تنها با زدن چند تابلو دخانیات مصرف نکنند و در بعضی مواقع همین تابلوها برخی جوانان را تحریک میکند که بیشتر سیگار بکشند. وی اضافه میکند: به نظر من کارشناسان بهداشت میتوانند در این پارکها حضور داشته باشند و مضرات سیگار را عنوان کنند و کارهایی از این قبیل برگزار شود.

اجرای طرح ضربتی در پارکها

سرهنگ شعبان غربا، رئیس مبارزه با مواد مخدر استان از طرح پاکسازی هفتگی اماکن عمومی ازجمله پارکها از مصرفکنندگان مخدر خبر می دهد و می گوید: این طرحها بهصورت ضربتی انجام میشود اما در هرزمانی که از سوی شهروندان مواردی اعلام شود طرح پاکسازی سریع انجام میشود. وی ادامه میدهد: بیشترین استعمال کننده مواد مخدر در پارکها بین ۱۵ تا ۴۰ سال سن دارند و بیشترین افرادی که دستگیر میشوند در گروه سنی ۱۷ تا ۲۵ سال هستند که تحویل مراجع قضایی میشوند. ابراهیم جرجانی، رییس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای شهر گرگان هم در این رابطه میگوید: برای ساماندهی محیط های پرخطر باید دستگاه های مختلف دست به دست هم دهند تا به نتیجه ای دست پیدا کنند. جرجانی میافزاید: باید جلسه ای با این موضوع در کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای شهر گرگان و با حضور مسئولان امر برگزار شود تا در مورد وضعیت پارک شهر گرگان و سایر پارک ها اندیشیده شود. آن چه که مبرهن و واضح است این بوده که نمیتوانیم در مدت زمان کوتاه چند هفتهای فرهنگ استعمال نکردن دخانیات در پارک ها و اماکنی که برای بهرهمندی تمام اقشار جامعه طراحی شده است را در بین مردم جا بیندازیم، قطعا فرهنگ سازی پروسهای زمان بر بوده و نیازمند زیرساخت و همکاری پیوسته دستگاهها و نهادهای مرتبط با این موضوع است، صرفا نصب یک تابلو یا بنر با موضوع هشدار برای مصرف نکردن دخانیات دردی از جامعه ما را دوا نمیکند و تاثیری آن چنانی نخواهد گذاشت، چرا که فرهنگ سازی در رابطه با این موضوع و آگاهی بخشی به جامعه در رابطه با مضرات استعمال دخانیات نیازمند برنامهای دقیق و جامع است که امید میرود مسئولان ذیربط فکری برای آن داشته باشند.