گرگان - یکشنبه 30 دي 1397 - دما درجه سانتیگراد
1397/3/21 - شماره 1714
کجاست فکر حکیمی و رای برهمنی

مانی سعد آباد-تحولات مهم تاریخی راباید از تحولات فرهنگی دید چنانکه وبر درتحلیل خود در علت رشد غرب از تاثیر فرهنگ بر غرب میگوید.این موضوع رامیتوان درباب انقلاب اسلامی هم تعمیم داد چنانکه امام(ره)بارهافرمودند که اگر فرهنگ درست شود جامعه درست میشود.بیشک متولی امر فرهنگ در جامعه ما وزارت ارشاد است اگر چه ارگان های دیگرهم کارفرهنگی میکنند وفعالیتهای فرهنگی ازحوزه فردی تاساختاری در غیر ارشاد هم انجام میشود وعمدتاهم تاثیرات این افراد درخارج ازسیستم اداری که محدودیتهای بوروکراتیک اداری راندارد  بازتاب گسترده تری داشته است.جدای از فعالیتهایی که توسط افراد وسازمان ها ومجموعه های مردم نهاد وارگان های دیگر درحوزه فرهنگ انجام می دهند اداره کل های ارشاد دراستانها متولی رفق وفتق امور فرهنگی ومدیریت فعالیت های فرهنگی وامور اینچنینی دراستان هستند.پس مدیریت فرهنگی مرکزی دراستانهاباارشاداست که باید بارصد وانالیز مجموعه ها وفعالیتها وخط دهی به بسط فرهنگ انقلابی وارزشی بپردازد.متاسفانه هرروز فانوس امیداهل فرهنگ کم نورتر میشودچراکه به جای سپردن کارها به افراد باتجربه،متخصص ومتعهد که بااهل فرهنگ درحوزه های مختلف تعامل داشته باشند گویی نوعی ازسلیقه فردی  بدون پشتوانه کارشناسی حاکم شده که هرکسی رامیتوان درهرجایی گذاشت وبه طرفه العینی میتوان تغییرداد چون به کسی نباید پاسخگو بود!!! یک وجیزه  برای فعالیت ارشاد استان دراین سالها نوشته شده بود اماازانجاکه امیدی به اصلاح وتغییر نمی رفت نگارنده از چاپ وانعکاس ان در رسانه ها منصرف شد اما انتصاب جدیدی دیگر ازنوع فرهنگ(البته از نوع تفسیری وتاویلی!!!)منجرشد تاحقیر دست به قلم بگیرد وازرسالت خود کوتاهی نکند.بااین وجود انتصاب جدید  تحت عنوان سرپرست انجمن سینما و جوان گلستان بار دیگر این پرسش رادر ذهن نگارنده به وجود اورد که گویی نه تنها تخصص وتجربه بلکه پاسخگویی به افکار عمومی نیز دراین وانفسای روزگار وبه هم ریختگی فرهنگی به طاق نسیان سپرده شده.اما حافظ پاسدار تاریخی فرهنگ ما شاید ماراازاین ملامت وملالت نجات دهد که او پیشتر صبر را راه نجات مادانسته:دلابه صبر کوش که حق رها نکند/چنین عزیز نگینی به دست اهرمنی /مزاج دهر تبه شد دراین بلاحافظ/کجاست فکر حکیمی و رای برهمنی...