گرگان - شنبه 3 فروردين 1398 - دما درجه سانتیگراد
1397/3/21 - شماره 1714
مدیر جمعآوری و فروش اموال تملیکی گلستان معرفی شد

مدیر جمعآوری و فروش اموال تملیکی استان گلستان در مراسمی با حضور معاون سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی معرفی شد. به گزارش مهر، شهرام تیموری، معاون امور حقوقی و فروش اموال غیرمنقول سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی، اظهار کرد: سازمان اموال تملیکی بهصورت شرکت دولتی تأسیس و در رأس آن مجمع تشکیلشده است. وی با بیان اینکه این سازمان بهصورت ۱۰۰ درصد دولتی اداره میشود، افزود: در این مجمع وزیر اقتصاد دارایی بهعنوان رئیس و وزیر دادگستری، دادستان کل کشور، رئیس سازمان مدیریت برنامهریزی و وزیر کشور بهعنوان عضو مجمع مشغول به فعالیت هستند. معاون امور حقوقی و فروش اموال غیرمنقول سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به اینکه هیئتمدیره و هیئت عالیه بهعنوان دو رکن این سازمان به شمار میآیند، گفت: وظیفه تعیین تکلیف تمامی اموالی که در تصرف و تملک دولت قرار میگیرد بر عهده سازمان اموال تملیکی است. وی با بیان اینکه اموالی که ما باید تعیین تکلیف کنیم به دو قسمت منقول و غیرمنقول تقسیم میشوند، تصریح کرد: اموال غیرمنقول، اموالی است که یا مفقوده دادگاه انقلاب بوده و به تملک دولت درمیآید و یا اموال وثیقهای است.تیموری اظهار کرد: در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد از اموال در اختیار سازمان وثیقهای است. معاون امور حقوقی و فروش اموال غیرمنقول سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی در خصوص اموال قاچاق، گفت: در تمام دنیا پنج یا ۶ قلم کالا بهعنوان قاچاق محسوب میشوند اما در کشور دایره مشمول قاچاق بسیار زیاد است.