گرگان - شنبه 3 فروردين 1398 - دما درجه سانتیگراد
1397/3/21 - شماره 1714
تلاش تاکسیهای اینترنتی برای فعالیت بهتر در گرگان

اسنپ در بدو ورود به گرگان با استقبال مردم این شهر مواجه شده است. به گزارش مهر، شهر گرگان به لحاظ جمعیت و مساحت، جزو مراکز استانهای کوچک در ایران به شمار میرود، با این حال طبق اعلام حسین هزارجریبی، یکی از مدیران ارشد توسعه کسبوکار اسنپ، این تاکسی اینترنتی در بدو ورود خود به گرگان با موفقیت صد در صدی مواجه شده است. اسنپ ابتدای امسال وارد شهر گرگان شد و در حال حاضر به صورت مستقیم برای ۵۰ کارمند و به صورت غیر مستقیم برای بیش از ۱۱۰۰ راننده شغل ایجاد کرده است. این افراد همگی از بین مردم بومی گرگان به کار گرفته شدهاند. همچنین ناوگان اسنپ به کمک سیستمهای سنتی حملونقل در شهر گرگان آمده و بخشی مهمی از نیازمندیهای حملونقلی مردم این شهر را برطرف ساخته است. با این حال معاون سازمان حملونقل عمومی شهرداری گرگان اعلام کرده که هیچکدام از تاکسیهای اینترنتی برای فعالیت پیش ما نیامدند و درخواست مجوز فعالیت نکردند و فعالیت آنها در شهر با توجه به جوابی که دادگستری به ما داد، ممنوع است.برخلاف گفتههای این مقام مسئول، توسعهدهندگان اسنپ از مجوزهای رسمی خود و تعامل با مقامات شهر گرگان میگویند. به گفته حسین هزارجریبی ورود این سرویس به شهر گرگان کمی متفاوت بود. هزارجریبی توضیح میدهد: پیش از شروع کار اسنپ در گرگان با فرماندار، معاونت دادستانی و سازمان صنعت و معدن و تجارت استان گلستان وارد مذاکره شدیم. طی این مذاکرات ضرورت ورود اسنپ به گرگان را شرح دادیم و مسئولان حمایت خود را اعلام کردند. وی اضافه کرد: در ابتدای راهاندازی سرویس اسنپ در گرگان مشکلی وجود نداشت. همین مسئله باعث شد که اسنپ با سرعت زیادی در بین مردم گرگان پذیرفته شود. رشد اسنپ در گرگان صد در صد بیشتر از انتظارات ما بود اما با وجود مذاکرات اولیه بعد از مدتی مشکلات ما در این شهر شروع شد. این مقام مسئول ادامه داد: دامنه این مشکلات به نارضایتی شهرداری و همچنین اتحادیه اتومبیل کرایه برمی گردد. اعتراضات این دو مجموعه مبنی بر این است که اسنپ باید مجوز از شهرداری گرگان داشته باشد. این موضوع منطقی نیست، چراکه ما پروانه کسب از اتحادیه کسبوکارهای مجازی داریم و این مجوز به سرویسمان اجازه فعالیت در کل کشور را میدهد. به ما اعلام شده که باید مجوزمان محلی شود. اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی نامهای به رئیس محترم سازمان صنعت و معدن و تجارت استان گلستان زدند و شماره مجوز و نشانی دفتر ما را در شهر گرگان و نماینده رسمی شهر گرگان را تایید کردند. انتقاد اصلی مقامات شهری گرگان به بحث کیفیت و امنیت تاکسیهای اینترنتی است. در حالی که رانندههای اسنپ گواهی سوپیشینه دریافت میکنند و صلاحیت آنها طی ۷۲ ساعت از سوی پلیس بررسی میشود. مدیر ارشد کسبوکار اسنپ میگوید: تلاش میکنیم با ارائه مستندات خود دغدغه دوستان را به حداقل برسانیم و مانند شهرهای قبل بیشترین همکاری را با رانندههای آژانس و تاکسی خواهیم داشت. اولویت ما ابتدا جذب راننده از این دو سیستم است. چرا که به صورت تخصصی به بحث جابهجایی مسافر میپردازند. از طرفی باید اضافه کرد که شاید اسنپ بخشی از بازار سیستمهای سنتی را بگیرد ولی بخش بزرگی از بازار خودمان را به واسطه قیمت مناسبتر و دسترسی راحتتر ایجاد میکنیم و در اختیار متقاضیان قرار میدهیم. وی افزود: راننده آژانس و تاکسی سهم خودش را از بازار دارد و علاوه بر آن با استفاده از مزیتهای اسنپ دسترسیاش به مسافر آسانتر میشود. تجربه ما نشان داده که درآمد این افراد بعد از مدت کوتاهی افزایش پیدا میکند. سیستم اسنپ به گونهای طراحی شده است که درآمد راننده را افزایش میدهد و توأمان هزینه سفر را برای مسافر کم میکند. به این ترتیب دو طرف بیشترین رضایت را خواهند داشت.