گرگان - شنبه 3 فروردين 1398 - دما درجه سانتیگراد
1397/2/26 - شماره 1706
تاکنون از ۱۰۰۰ نفر در همایش های موقوفه البرز تجلیل شده است

حسین حاجیبزرگی در پنجاه و ششمین همایش اعطاء جایزه موقوفه البرز، اظهار کرد: در سال ۱۳۴۲، فردی به نام حسینعلی البرز اموال خود را صرف وقف در زمینه علمی کرد.وی با بیان این که البرز حتی منزل مسکونی خود را هم وقف کرده بود، گفت: موارد وقف وی، اهداء جایزه به مخترعان، مبتکران و نخبگان علمی، اهداء جایزه دانش آموزان ونوباوگان، اهداء جایزه به سپاهیان و اهداء جایزه به دانشمندان و پژوهندگان بود.حاجی بزرگی گفت: اهداف مرحوم البرز از وقف، عزت و سربلندی جامعه ایرانی و تسکین آلام بشری بود.وی تصریح کرد: همایش موقوفه البرز در دو سطح ملی و استانی برگزار میشود که در سطح ملی، دانشجویان و دانشمندان و نخبگان علمی و در سطح استانی از دانشآموزان نخبه تجلیل میشود.مدیرعامل بنیاد فرهنگی البرز اظهار کرد: تاکنون سه همایش در سطح ملی و هشت همایش در سطح استانی برگزار شده و حداقل به هزار نفر جایزه حسن تحصیل که مبلغ آن در مجموع سه میلیارد تومان است، اعطا شده است.