گرگان - شنبه 3 فروردين 1398 - دما درجه سانتیگراد
1397/1/27 - شماره 1694
نقض آشکار حقوق شهروندی در معابر شهری

اگرچه توجه به فضاسازی محیطی و طراحی مبلمان شهری مناسب یکی از حقوق مسلم شهروندان محسوب میشود با این وجود یکی از معضلات امروزی در توسعه شهری نادیده گرفتن قابلیت زندگی و محدود شدن فضاهای عمومی شهری است که این امر نیز به نوبه خود علاوه بر اختلال در عبور و مرور، نقض آشکار حقوق شهروندان را به دنبال دارد. به گزارش فارس، اگر چه توجه به فضاسازی محیطی و طراحی مبلمان شهری مناسب یکی از حقوق مسلم شهروندان محسوب میشود با این وجود یکی از معضلات امروزی در توسعه شهری نادیده گرفتن قابلیت زندگی و محدود شدن فضاهای عمومی شهری است که این امر نیز به نوبه خود علاوه بر اختلال در عبور و مرور، نقض آشکار حقوق شهروندان را به دنبال دارد، در این میان نگاهی به وضعیت خیابانهای مرکز گلستان حاکی از آن است با وجود افزایش جمعیت و افزایش خودرو در سالهای اخیر، متناسب با این امر در خیابانهای گرگان تعریض مناسبی صورت نگرفته است، به عنوان مثال خیابان ولی عصر(عج) به واسطه تمرکز خدمات مورد نیاز شهروندان همواره با مشکلات مربوط با تردد و ناکافی بودن پارکینگها عمومی مواجه است.در همین رابطه یکی از شهروندان گلستانی با ابراز نارضایتی از وضعیت معابر مرکز استان اظهار کرد: متأسفانه معابر در شهر گرگان از وضعیت مناسبی برخوردار نیست، عدم توجه به محل پارک خودروها و عدم انطباق عرض معابر با تعداد اتومبیل و ناکافی بودن پارکینگهای عمومی اوضاع نامناسبی را در تردد عابران ایجاد کرده است.علی صدیقی بیان کرد: روز گذشته به دلیل آنکه خودرویم را چند دقیقه کوتاه برای خرید دارو، روبروی یکی از داروخانهها خیابان ولی عصر(عج) پارک کردم جریمه شدم. وقتی تعداد پارکینگهای این خیابان کافی نیست تکلیف افرادی مثل من که مجبور هستند برای چند دقیقه کوتاه خودوری خود را کنار خیابان پارک کنند، چیست؟وی افزود: با وضعیت اقتصادی نامناسب مردم تنها راهکار برای قانونمندی جریمه نیست بلکه مسوولان باید قبل از اجرای پروژههای شهری به تأثیر هر جز به اجزای دیگر توجه کنند و تمام نیاز شهروندان را در پروژههای شهری لحاظ کنند.

برنامهریزی منسجم در طراحی مبلمان شهری و رعایت حقوق شهروندی لحاظ شود

دادیار پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گلستان در خصوص رعایت حقوق شهروندی در طراحی مبلمان شهری گفت: حقوق شهروندی یک معنای کلی دارد و در مجموع قوانین، تعریف مشخص شدهای از آن وجود ندارد.مسعود سلیمانی با بیان اینکه حقوق شهروندی شامل تمام حقوقی است که باید به هر یک از شهروندان اعطا شود، اظهار کرد: حقوقی همچون برخورداری از هوای پاک، بهداشت و  دیگر حقوقی که شهروند حق زندگی بهتری را در یک جامعه شهری داشته باشد به عنوان حقوق شهروندی تلقی میشود. وی ادامه داد: در جامعه شهری گرگان به دلیل افزایش جمعیت و رفت و آمد روزانه بسیاری از مردم از شهرهای دیگر استان برای برخورداری از یکسری خدمات بهداشتی و درمانی موجب شده تا شهروندان به دلیل این ازدحام جمعیت نتوانند از فضاهای شهری استفاده کنند در حالی که باید مبلمان شهری به گونهای طراحی شود که اگر فردی برای انجام کاری با زمان بسیار کم بخواهد خودروی را پارک کند منجر به جریمه او نشود و از طرفی حقوق دیگر شهروندان نیز پایمال نشود، در واقع باید افق بلندمدت و برنامهریزی منسجم در طراحی مبلمان شهری در نظر گرفته شود. دادیار پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گلستان با بیان اینکه در بحث مبلمان شهری نباید مماشات کرد، افزود: در حال حاضر شاهد آن هستیم که بسیاری از آپارتمانها ساخته میشوند اما پارکینگ آنها تغییر کاربری پیدا میکند و تبدیل به مغازه میشود بنابراین افراد ساکن در آپارتمان مجبور به پارک خودروهای خود در خیابان هستند که این امر خود نقض آشکار حقوق شهروندی است. سلیمانی بیان کرد: به دلیل تمرکز خدمات عمومی در یک نقطه خاص از شهر همواره شاهد مشکلات ترافیکی هستیم در حالیکه با توزیع خدمات عمومی در سایر نقاط شهر میتوان حجم زیادی از تردد در یک محور خاص از شهر را کاهش داد.

بهرهبرداری از پارکینگ طبقاتی عدالت هفدهم تا پایان سال

از سویی دیگر معاون شهرسازی و معماری شهرداری گرگان معتقد است بحث حقوق شهروندی در مبلمان شهری مفهوم کلی دارد و آن چیزی که در حوزه شهرداری قرار داد بحث صیانت از طرحهای تفصیلی و جامع است. مجید طاهری اظهار کرد: محور ولی عصر(عج) گرگان به دلیل توزیع سرانه خدمات و لحاظ شدن مراکز پر تردد همواره حجم زیادی از تردد را در این محور شاهد هستیم در واقع این محور کارکرد فرا شهری و حتی فرامنطقهای دارد چرا که به تمام استان خدمات ارائه میدهد با این وجود در همین محور ولی عصر (عج) مجتمعهای زیادی وجود دارد که درهای پارکینگ خود را بستند و شهروندان نمیتوانند از این پارکینگها استفاده کنند. وی بحث فرهنگسازی در استفاده از پارکینگهای عمومی را مهم بر شمرد و گفت: بعضی از شهروندان با وجود پارکینگ در یک خیابان حاضر نیستند خودروی خود را در پارکینگ پارک کنند به عنوان مثال در داخل بازار نعلبندان پارکینگ طبقاتی وجود دارد اما افراد زیادی حاضر نیستند از این پارکینگ استفاده کنند بنابراین باید در این امر فرهنگسازی شود. معاون شهرسازی و معماری شهرداری گرگان ادامه داد: برای رفع پارهای از مشکلات مربوط به جای پارک خودروها در محورهای پرتردد، برای تمام افرادی که دارای زمین در این محورها هستند و قصد خرید و فروش آن را ندارند امکان بهرهبرداری پارکینگ برای آنها به وجود آمده است و عوارضی بابت ساخت پارکینگ از آنها گرفته نمیشود. طاهری خاطرنشان کرد: یکی از برنامههای ما در سال جاری بهربرداری کامل از پارکینگ طبقاتی عدالت هفدهم است.

فروش تراکم، منبع ناپایدار درآمد برای شهرداریها

معاون شهرسازی و معماری شهرداری گرگان در ادامه یکی از منابع درآمدی شهرداریها را فروش تراکم بیان کرد و گفت: فروش تراکم منبع درآمدی ناپایدار محسوب میشود که البته چندان هم مطلوب نیست در واقع شهرداریها در سراسر کشور متکی به خودکفایی هستند و درآمد آنها باید توسط شهرداری و مردم آن شهر کسب شود. طاهری افزود: شهرداری اختیار ندارد مازاد آنچه در طرحهای تفصیلی و جامع است را تراکم بفروشد ولی اتفاقی که میافتد با وضع موجود مغایرت دارد چرا که در این طرحها تکتک پلاکها بررسی نمیشود و امکان دارد در یک پلاک تعریض وجود داشته باشد با این وجود جایی که قرار است شهرداری مازاد تراکم دهد باید مجوزهای مربوط اخذ شود. وی بیان کرد: سیاست دولت این است که در بافتهای فرسوده افزایش تراکم صورت گیرد تا شاهد رونق باشیم در واقع در سه استان شمالی مشکل زمین وجود دارد و سیاست دولت بر توسعه از درون قرار گرفته است.طاهری با بیان اینکه نیاز به مسکن در شهر گرگان به دلیل مهاجرپذیر بودن بیشتر از نرم است، افزود: تمام نیاز به مسکن باید داخل شهر صورت گیرد بنابراین در مواقعی مجبور به افزایش تراکم هستیم.بر اساس این گزارش، امروزه مبلمان شهری یکی از مصادیق مهم خدماترسانی به شهروندان محسوب میشود بنابراین شهرداری به عنوان مرجع مهم خدماترسانی به شهروندان باید در برنامهریزی و طراحی مبلمان شهری نیازهای شهروندان را لحاظ و حقوق شهروندی را رعایت کند.