گرگان - شنبه 27 بهمن 1397 - دما درجه سانتیگراد
1397/1/27 - شماره 1694
نبود طرح‎های مطالعاتی مناسب موجب سردرگمی پروژه ها می شود

رئیس سازمان برنامه و بودجه گلستان گفت: عدم وجود طرحهای مطالعاتی و ساختار سرمایه ای مناسب سبب ایجاد سردرگمی در پروژه ها می شود. به گزارش مهر، حسین پیشقدم در آیین ابلاغ بودجه سال ۹۷ شهرداری گرگان اظهار کرد: بودجه سال ۹۷ کشور، در حمایت از بافتهای فرسوده و حمل و نقل عمومی نگاه ویژهای داشته است. وی گفت: هزار میلیارد تومان اعتبار برای فضاهای عمومی شهری از بخشهای مهم مصوبه بودجه در حوزه مدیریت شهری است. پیش قدم اضافه کرد: شرایط حال بودجه استان هم منعطف به حوزه شهری است و این نکته بسیار فرخنده است. وی ادامه داد: در کمیته برنامهریزی شهرستان که فرماندار ریاست آن را برعهده دارد تلاش شده که تعامل و پیگیری بیشتری بین شورای شهر گرگان و سایر دستگاههای اجرایی به وجود آید. پیشقدم گفت: براساس ماده ۲۸ برنامه ششم مجوز برونسپاری وظایف دیده شده و امیدواریم بخشی از وظایف را به ویژه به شهرداری گرگان منتقل کنیم. وی با بیان این که اصلاح ساختار اداری باید اتفاق بیفتد، افزود: سرمایهگذاری می تواند به تحقق درآمد و درآمد پایدار کمک کند. پیش قدم گفت: متاسفانه عدم وجود طرحهای مطالعاتی و ساختار سرمایه سبب ایجاد سردرگمی شده و باید تلاش شود تا از این وضعیت جدا شویم. رئیس سازمان مدیریت برنامهریزی گلستان در پایان اظهار امیدواری کرد تا بودجه سال جاری شهرداری گرگان محقق شود و در سال های آینده رشد بودجه ای خوبی را شاهد باشیم.