گرگان - چهارشنبه 26 دي 1397 - دما درجه سانتیگراد
1396/11/18 - شماره 1680
رییس فدراسیون بدنسازی: وزارت گفت ثبت نام کن اگر خواستیم کنار بکش!

رییس جدید فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام گفت: پیش از حضور در انتخابات نزد شعبانی بهار، معاون وزیر ورزش رفتم و برای حضور در انتخابات کسب تکلیف کردم که او هم گفت ثبت نام کن اگر نیاز شد می گوییم کنار بکش.«ناصر پورعلی فرد»؛ «خوشحالی بیش از حد تعدادی از اعضای مجمع بعد از انتخاب من، به آن علت بوده که آنها دلی به من رأی دادند و دلی نیز ناراحت بودند که مبادا اتفاق ناگواری بیفتد به همین خاطر خوشحالی شان نیز پس از رأی آوردنم بسیار زیاد بود و آن را بروز دادند. هر انتقادی که در راستای پیشبرد اهداف فدراسیون و بدنسازی باشد را قطعاً خواهم پذیرفت. قطعاً تغییراتی در ساختار فدراسیون انجام میدهیم. البته کسی را حذف نخواهیم کرد، اما کمیتهها را ارتقا خواهیم داد.»