گرگان - چهارشنبه 26 دي 1397 - دما درجه سانتیگراد
1396/11/18 - شماره 1680
حمله تند منصور برزگر به فردوسیپور: ما مثل تو بله قربانگو نیستیم!

عضو شورای فنی کشتی و سرمربی اسبق تیم ملی با بیان اینکه «بهتر است مجری برنامه 90 حد خود را بداند»، گفت: ما مثل شما بله قربانگو نیستیم!اظهارات «منصور برزگر»؛ «برنامه 90 مختص به فوتبال است و مجری آن هیچ اطلاعی از مرام و مسلک کشتی ندارد. اینگونه اظهار نظر مجری این برنامه درباره شورای فنی که بزرگان کشتی در آن عضو هستند نشان میدهد او نمیداند که چگونه باید درباره بزرگان ورزش صحبت کند. او فکر میکند همه مثل خودش هستند که مافیا درست کنند. ما اگر میخواستیم بله قربان گو باشیم باید وزیر میشدیم. ما در کمیته فنی همه حرفهایمان را براحتی میزنیم و در آخر با جمعبندی به بهترین نتیجه ممکن که به نفع کشتی باشد میرسیم. ما نه نیازی به پول و قدرت و نه مسافرت خارجی داریم. شما دنبال پول هستید. در کشتی هم چون از این خبرها نیست سراغش نمیآیید و وقتی هم میخواهید از کشتی بگویید حرمتها را حفظ نمیکنید. تمام بودجه مملکت را در این فوتبال میریزند و این هم نتایجش است اما کشتی با این همه مشکلات همیشه بار ورزش ایران را به دوش کشیده و با یک موضوع یا یک شکست همه دنبال انتقاد هستند.»