گرگان - شنبه 27 بهمن 1397 - دما درجه سانتیگراد
1396/11/18 - شماره 1680
یک سوم سرطان ها در صورت تشخیص زودرس قابل درمان است

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گلستان بابیان اینکه ۴۳ درصد مرگ ناشی از سرطان به علت سیگار، تغذیه و عفونت است، گفت: یکسوم سرطانها در صورت تشخیص زودرس قابل معالجه و درمان است. به گزارش مهر، سراجالدین عارف نیا در همایش استانی مبارزه با سرطان اظهار کرد: در بحث آموزشها حضور و مشارکت مردم یکی از نکات مهم و اصلی است که میتواند در ارتقا سلامت جامعه نقش بسیار مهمی بر عهده داشته باشد. وی افزود: باید از هر خانواده یک سفیر آموزشدیده بهعنوان انتقال گر مطالب علمی داشته باشیم تا شاهد کاهش برخی از بیماریها در سطح جامعه باشیم. معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گلستان سرطان را بهعنوان یک بیماری غیر واگیر اعلام کرد و گفت: ۷۶ درصد علت مرگومیر انسانها را بیماریهای غیر واگیر تشکیل میدهند. وی با اشاره به اینکه ۴۶ درصد مرگومیرها ناشی از بیماریهای غیر واگیر هستند، تصریح کرد: سرطان با ۱۳ درصد دومین علت مرگومیر شناخته شد. عارف نیا با اشاره به اینکه سالانه ۹۲ هزار مورد جدید سرطان در ایران یافت میشود، اظهار کرد: در طول سال ۳۰۰ هزار بیمار بهبودیافته در کشور وجود دارند و در حال حاضر ۲۰ میلیون نفر در دنیا با سرطان زندگی میکنند. وی بابیان اینکه ۴۳ درصد مرگ ناشی از سرطان به علت سیگار، تغذیه و عفونت است، تصریح کرد: یکسوم سرطانها در صورت تشخیص زودرس قابل معالجه و درمان هستند. معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گلستان گفت: عدم استعمال دخانیات، عدم مصرف مشروبات الکلی، رعایت رژیم غذایی مناسب، نگهداشتن وزن در حد طبیعی، انجام فعالیتهای ورزشی منظم، محدودیت مواجهه با عوامل شغلی از عوامل پیشگیری بروز سرطان به شمار میآید. وی بابیان اینکه سرطان قابلپیشگیری است و باید به افراد آموزشهای لازم داده شود، افزود: با برنامهریزیهای انجامشده در سال جاری سه هزار و ۱۴۱ نفر آموزش لازم در زمینه سرطان را دیدند. عارف نیا از وجود ۲۲ گروه خودیار سرطان در گلستان خبر داد و اظهار کرد: ۱۵۰ نفر عضو گروههای جلسه آموزشی در گلستان هستند.