گرگان - سه شنبه 20 آذر 1397 - دما درجه سانتیگراد
1396/10/23 - شماره 1670
دو هیأت بسکتبال در انتخابات فدراسیون حق رأی ندارند!

استانهای گیلان و مازندران نمیتوانند در انتخابات فدراسیون بسکتبال رأی بدهند.این دو استان اکنون با سرپرست اداره میشوند و به همین دلیل نماینده آنها تنها میتواند در مجمع انتخاباتی فدراسیون که شنبه (امروز) برگزار میشود شرکت کنند اما حق رأی ندارند. البته اعلام شده بود که پنجشنبه انتخابات هیأت مازندران برگزار خواهد شد اما برگزاری این مجمع به بعد از انتخابات بسکتبال موکول شد تا این دو استان حق رأی نداشته باشند. برای انتخابات فدراسیون بسکتبال ۱۱ نفر از نامزدها که اکثر مدیران وزارتخانه هستند تأیید شدهاند.