گرگان - شنبه 27 بهمن 1397 - دما درجه سانتیگراد
1396/10/23 - شماره 1670
امکان استعدادیابی ژنتیکی ورزشی به وسیله بزاق دهان

رییس پژوهشگاه علوم ورزشی از امکان استعدادیابی ژنتیکی ورزشی به لحاظ علمی و آزمایشگاهی برای اولین بار در ایران خبر داد.

اظهارات دکتر «رضا قراخانلو» درباره طرح استعدادیابی ژنتیکی ورزش با استفاده از بزاق دهان و ارزیابی ۴۳ ژن؛ «مسأله ژنتیک و ورزش موضوع خیلی جدی است که سالهاست در زمینه استفاده از علم ژنتیک در حوزه ورزش کارهای علمی زیادی صورت گرفته است. به طوری که ۵۰ درصد از تواناییهای افراد در حوزه ورزش به زمینههای ژنتیک برمیگردد که این میزان را از ۲۰ تا ۸۰ درصد تخمین زدند. در ایران نیز برای اولین بار در موسسه ژن ورز که به پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس و مرکز نوآوری و فناوری ورزشی پژوهشگاه علوم ورزشی مربوط است پس از ۳ سال کار مداوم موفق شدیم با بهرهگیری از روشهای آزمایشگاهی به شکل مناسب و استاندارد و با استفاده از بزاق دهان افراد به بررسی ۴۳ ژن مرتبط با تواناییهای بدنی و فعالیت های ورزشی بپردازیم. این تکنیک به ما اجازه میدهد تا در سنین نونهالی و نوجوانی به افراد توصیه کنیم در چه رشتههای ورزشی میتوانند موفق باشند و در کدام رشتهها شانس موفقیت آنها کمتر است. این امر سبب می شود تا وقت و منابع مالی بسیاری صرفهجویی شود و از نظر روحی هم افراد نونهال و نوجوان کمتر دچار شکست شوند. متاسفانه طی سالهای گذشته افراد زیادی بودند که برای موفقیت در یک رشته ورزشی وقت و هزینههای زیادی صرف کردند که در پایان تلاش آنها چشمگیر نبوده است. برعکس افرادی که متناسب با استعداد خود وارد یک رشته ورزشی شدند به سرعت توانستند پلههای ترقی را طی کنند. استعدادیابی ژنتیکی ورزش یکی از مسیرهای علمی برای رسیدن به چنین هدف بزرگ است.»