گرگان - سه شنبه 20 آذر 1397 - دما درجه سانتیگراد
1396/10/23 - شماره 1670
کلینیک تخصصی دندانپزشکی برای ورزشکاران حرفهای راهاندازی می شود

رییس کمیته درمان فدراسیون پزشکی ورزشی از راهاندازی کلینیک تخصصی دندانپزشکی برای ورزشکاران حرفهای در فدراسیون پزشکی ورزشی خبر داد و گفت: این کلینیک در بهمنماه و همزمان با دهه فجر افتتاح خواهد شد. دکتر «محمد بنیجمالی»؛ «این کلینیک به ورزشکاران حرفهای خدمات رایگان ارائه خواهد داد و سایر ورزشکاران با داشتن کارت بیمه ورزشی و با هزینه کمتر می توانند از خدمات این کلینیک بهرهمند شوند.»وی همچنین درخصوص احتمال افزایش هزینه کارت بیمه ورزشکاران در سال آینده این چنین گفت: «بیش از 3 سال است که هزینه کارت بیمه ورزشکاران مبلغ 15 هزار تومان است و هنوز سقف هزینه کارت بیمه ورزشکاران تغییری نداشته است. البته این که در سال آینده افزایش پیدا کند یا خیر در مجمع سالیانه فدراسیون که اسفندماه برگزار میشود، تصمیم گرفته خواهد شد. از سال آینده کارت بیمه ورزشکاران اینترنتی خواهد شد و ورزشکاران برای دریافت کارت درمانی خود که براساس کد ملی هر ورزشکار است، با ثبتنام اینترنتی اقدام به دریافت کد درمانی خود کنند.»