گرگان - سه شنبه 20 آذر 1397 - دما درجه سانتیگراد
1396/10/23 - شماره 1670
۵۳۷ دانش آموز بازمانده از تحصیل در گلستان وجود دارد

معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش از وجود ۵۳۷ دانش آموز بازمانده از تحصیل، در گلستان خبر داد. به گزارش مهر، رضوان حکیم زاده در جلسه شورای آموزش و پرورش گلستان، اظهار کرد: با وجود امکانات کم استان، آموزش و پرورش گلستان شاخصهای خوبی دارد. وی اضافه کرد: گلستان نمونهای از همزیستی فرهنگی است و باید آن را یک فرصت دانست زیرا کلید امنیت ملی ما احساس تعلق بین تمامی شهروندان است و آن میتواند الگوی خوبی برای تحکیم چند فرهنگی باشد. حکیم زاده بیان کرد: گلستان در جذب بازماندگان از تحصیل تلاش خوبی کرده و تنها ۵۳۷ نفر بازمانده وجود دارد که امیدوارم با تلاش همه مسئولان استانی این امر هم مرتفع شود. وی گفت: باید فرصتهای برابر آموزشی به دانش آموزان در سطح کشور داده شود و مفهوم واقعی عدالت آموزشی برای یادگیری- یاد دهی اتفاق بیفتد. معاونت آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه معلمان عشایر در گلستان مناعت طبع بالایی دارند و من آن را امروز در بازدیدهایم مشاهده کردم، اضافه کرد: آنها هیچ خواستهای برای خود نداشتند و در جهت بهبود شرایط تحصیل دانش آموزان تلاش میکردند. حکیم زاده با بیان اینکه کلید توسعه از آموزش و پرورش میگذرد، اظهار کرد: چند شاخص، میزان توسعهیافتگی را نشان میدهد و ایران با توجه به آن ها در رتبه ۶۹ جهانی ایستاده است. وی گفت: میانگین سطح سواد ما در کشور زیر دیپلم و امید به زندگی ۷۴ سال و میانگین درآمد ما ۱۵ دلار است.معاونت آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه اگر به فکر توسعه هستیم باید به شاخص ها توجه کنیم، اظهار کرد: باید سواد رسانهای دانش آموزان بالا رود تا تحریکات دشمنان را بفهمند و این نقش سایر دستگاهها را در همکاری با آموزش و پرورش نشان میدهد.