گرگان - سه شنبه 20 آذر 1397 - دما درجه سانتیگراد
1396/10/23 - شماره 1670
برخی مدیران گلستان مانع تولید و اشتغال شدهاند

استاندار گلستان گفت: نباید مدیرانی سر کار بیایند که مانع تولید و اشتغال باشند و من این موضوع را در گلستان لمس کردهام. به گزارش مهر، سید مناف هاشمی در چهارمین همایش گزینشگران استان، اظهار کرد: در موضوع گزینش زمانی که در مورد فردی به یقین نرسیدیم نباید تصمیم بگیریم و برخی شایستگان را از عرصههای خدمت دور کنیم. وی با بیان اینکه چرا باید بهترین جوانان ما به کشورهای دیگر خدمت کنند، تصریح کرد: دستگاههای اجرایی و سازمانها ملک ما نیستند و نباید روشهایی در گزینش استفاده کنیم که نخبگان از کشور بروند. هاشمی یادآور شد: امروز دغدغه اصلی کشور اشتغال و اقتصاد مقاومتی است و در این مسیر باید جلوی خروج نخبگان از کشور را بگیریم و با تیم سازی و کار گروهی جلو برویم. وی ادامه داد: وقتی رئیس جمهور میگوید دولت تدبیر و امید به این معنی است که باید تدبیر داشته باشیم تا امید ایجاد شود. وی با بیان اینکه ما به هیچ عنوان علاقمند به حضور افراد ناصالح در دستگاههای اجرایی نیستیم، خاطرنشان کرد: گزینش افراد بسیار مهم است زیرا از این طریق باید افراد شایسته را انتخاب کنیم و گزینشگران بازوان دستگاههای اجرایی هستند که باید آن چیزی که حق است را در نظر بگیرند. استاندار گلستان با بیان اینکه این استان هنوز برنامه راهبردی ندارد گفت: باید برنامهای داشته باشیم که هر چند ماه یک بار پایش شود و با استفاده از انتقادات سازنده کار خود را پیش ببریم. هاشمی افزود: چطور میشود استانهایی مانند سمنان، کرمان و یزد هم در کشاورزی و هم در صنعت فعال هستند اما گلستان نمیتواند مانند آنها باشد. وی بیان کرد: باید از افراد توانمند در مدیریتها استفاده کنیم که موجب توسعه پایدار شوند و واقعیت و مصالح کشور را در نظر بگیرند.