گرگان - سه شنبه 20 آذر 1397 - دما درجه سانتیگراد
1396/10/23 - شماره 1670
صدور بیش از ۲۳۰۰ رأی جایگزین حبس در محاکم گلستان

رئیس کل دادگستری گلستان از صدور بیش از دو هزار و ۳۰۰ رأی جایگزین حبس در محاکم گلستان از ابتدای امسال تاکنون خبر داد. به گزارش مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری گلستان، هادی هاشمیان اظهار کرد: بیش از دو هزار و ۳۰۰ رأی جایگزین حبس در محاکم گلستان از ابتدای امسال تاکنون صادر شده است. وی بیان کرد: جلوگیری از برچسب مجرمیت به افراد و رویکرد اصلاح متهم از اهداف صدور آراء جایگزین حبس است. رئیس کل دادگستری گلستان افزود: این آراء برای کسانی که جرائم سبک غیرعمد مرتکب شدهاند و سابقه کیفری ندارند، صادر میشود. وی گفت: در صدور این آراء، نوع جرم و شخصیت فرد در نظر گرفته میشود و  قضات متناسب با آن رأی صادر میکنند. هاشمیان ادامه داد: نوشتن مقاله، کاشت درخت، مطالعه کتاب، فراگیری مهارتهای فنی و حرفهای، خدمات عمومی رایگان در حوزه محیط زیست، شهرداری و بهداشت و ویزیت رایگان بیماران نیازمند از جمله آراء جایگزین حبس است که قضات گلستانی امسال صادر کردهاند. این مقام ارشد قضایی گفت: تعداد آرای جایگزین حبس صادر شده نشان میدهد، قضات ما رویکرد خود را نسبت به مجازات زندان تغییر دادهاند. هاشمیان با بیان این که گلستان از استانهای پیشرو در صدور آرای جایگزین حبس افزود: قضاتی که آراء جایگزین حبس صادر میکنند، تجلیل میشوند.وی افزود : علاوه بر این آراء،  قرار تعلیق در مرحله دادسرا (مختومه شدن پرونده در مرحله دادسرا با هدف جلوگیری از برچسب زنی به افراد)، آزادی مشروط و تعلیق مراقبتی (مجازات حبس متهم برای مدت معینی معلق و دستوراتی برای بازسازی شخصیت متهم مانند دورههای تربیتی، آموزشی یا ترک اعتیاد صادر میشود) از دیگر نهادهای پیش بینی شده در قانون جدید مجازات اسلامی است که قضات گلستانی امسال برای محکومان صادر کردند. هاشمیان با بیان این که تأکید ما بر استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس به معنای آسان گرفتن به مجرمان خطرناک نیست، تصریح کرد: در جرائم خشن و جرایمی که پای ناموس مردم و امنیت جامعه در میان است تأکید ما و رویکرد قضات، سختگیرانه است.این مقام ارشد قضایی استان افزود: در برخی پروندهها مانند دعاوی خانوادگی، صدور مجازات زندان نه تنها راهگشا نیست بلکه در مواردی سبب عمیقتر شدن شکاف طرفین پرونده میشود. وی از قضات خواست تا جایی که امکان دارد از ورود افراد به ویژه کسانی که قرار است فقط برای چند روز به زندان بروند، جلوگیری کنند.هاشمیان گفت: چند روز زندان، نه تنها دردی از این افراد دوا نمیکند بلکه سبب ایجاد سوء پیشینه کیفری برای آنان هم میشود که میتواند آینده شغلی و خانوادگی افراد را تحت تأثیر قرار دهد.