گرگان - سه شنبه 20 آذر 1397 - دما درجه سانتیگراد
1396/10/23 - شماره 1670
متن قرآن در زندگی و جامعه ما به درستی جاری نیست

معاون آموزش و پژوهش سازمان دارالقرآن کریم با اشاره به اینکه سبک زندگی روح اصلی حاکم بر تمدن اسلامی است، گفت: متن قرآن در زندگی و جامعه ما به درستی جاری نیست. به گزارش مهر، مهدی شکری در کارگاه سبک زندگی با رویکرد قرآن کریم با اشاره به اینکه سبک زندگی روح اصلی حاکم بر تمدن اسلامی است، افزود: انقلاب اسلامی دایه دار بازآفرینی این تمدن است. معاون آموزش و پژوهش سازمان دارالقرآن کریم گفت: قرآن توانایی پاسخگویی به نیازهای بشر را دارد و سعی داریم با برگزاری اینگونه برنامهها، تمدنی که رو به افول است را احیا کنیم. وی تصریح کرد: تمدن دارای دو جنبه همچون سختافزاری و نرمافزاری است که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در بعد سختافزاری پیشرفتهای خوبی داشتیم. شکری اظهار کرد: اگرچه دشمن سعی داشت از پیشرفتهای ایران جلوگیری کند اما در رشتههای مختلف علوم توانستیم گامهای بلندی برداریم و از چشمانداز روشنی برخوردار هستیم.وی سبک زندگی را اصل تمدن دانست و افزود: گرچه قرآن در ظواهر زندگیها رعایت شده اما با جاری و ساری شدن متن قرآن در زندگی و جامعه فاصله داریم و باید برای این موضوع آسیبشناسی هایی صورت گیرد.معاون آموزش و پژوهش سازمان دارالقرآن کریم گفت: تا زمانی که آسیبشناسیها بهدرستی انجام نشود نمیتوان تجویز درست انجام داد.در ادامه سید مصطفی حسینی واعظ، رئیس اداره امور قرآنی اداره کل تبلیغات گلستان اظهار کرد: در زمینه تدبر، فهم قرآن و پرداختن به محتوا آیات قرآن کریم سازمان دارالقرآن کریم طرحها و برنامههای خوبی ازجمله ترویج سبک زندگی قرآنی و مهارت زندگی با قرآن را آغاز کرده است.وی افزود: این کارگاه برای نخستین بار امسال در استان برگزارشده که سعی است تا پایان سال بیش از ۲۰ کارگاه دیگر با محوریت سبک زندگی قرآن کریم برگزار کنیم.