گرگان - دوشنبه 23 مهر 1397 - دما درجه سانتیگراد
1396/8/22 - شماره 1647
شعری از علی جهانگیری

 

فکر کن خواهر توست این دریاچه یا درخت

پر از نوشته می شوی

همین که باورش کنی

باور کنی که شعرهای من

درخت های  جنگلی است

که سفر می کنند و آواز می خوانند

علی جهانگیری

بر گرفته از کتاب در دست چاپ این درخت