گرگان - جمعه 1 تير 1397 - دما درجه سانتیگراد
1396/4/26 - شماره 1604
شعری از نسرین قنبری

هر چه پیشتر از فراسوها/همچون بدل شاعر/خطور کرده و بروز/روز نشانه ی مخفی/در غلتی مدام/تا واحدهای سرانگشتان/بین اعضایی که قطع میشوند/رگیست/که به زحمت ایستاده/بی تابیه شکار/اوج اندوه آموختگی/بین نبضهایی که در بر گرفته اند/اشیا بی ق رار...