گرگان - پنج شنبه 6 ارديبهشت 1397 - دما درجه سانتیگراد
1396/4/26 - شماره 1604
پروژههای قابل اتمام گلستان مورد توجه قرار دارند

استاندار گلستان گفت: پروژههای قابل اتمام استان گلستان مورد توجه قرار دارند تا در هفته دولت افتتاح شوند. به گزارش مهر، حسن صادقلو اظهار کرد: در نزدیکی هفته دولت قرار داریم و باید به پروژههای قابل اتمام حساس شویم تا بتوانیم آنها را در هفته دولت افتتاح کنیم. وی افزود: موضوع آب شرب و حاشیه نشینی شهرهای استان، بحث دانش بنیان و ارتباط با دانشگاهها مورد توجه ما قرار دارد و باید در توزیع زیرساختها دقت بیشتری داشته باشیم. استاندار گلستان با بیان اینکه فرآیند شورای برنامه ریزی، مدیریت برنامهای و مالی است، خاطرنشان کرد: امانتداری، عدل و عدالت از مهم ترین ارکان شورای برنامه ریزی است و در بخش ملی و استانی باید ظرفیت قانون را بدانیم. صادقلو تصریح کرد: در برنامه ششم توسعه که پنج ساله است باید در توزیع و مدیریت اجرای پروژهها کار کنیم و نقشه راهی برای اهداف شورای برنامه رزی طراحی کنیم.