گرگان - جمعه 4 خرداد 1397 - دما درجه سانتیگراد
1396/4/26 - شماره 1604
کشاورزان نسبت به کشت تابستانه اقدام کنند

مدیر جهادکشاورزی گالیکش گفت: کشاورزان در صورتی که تصمیم به کشت محصول ندارند و میخواهند اراضی خود را بلاکشت بگذارند نسبت به انجام شخم تابستانه اقدام کنند. حبیبالله زارع در گفت و گو با  فارس اظهار کرد: کشاورزانی که تصمیم به کشت در اراضی خود ندارند نسبت به انجام شخم تابستانه اقدام کنند. وی تصریح کرد: کشاورزان در اراضی دیم میتوانند از گاوآهن قلمی، چیزل و گاوآهن پنجهغازی استفاده کنند و نسبت به شخم زمین اقدام کنند. مدیر جهادکشاورزی شهرستان گالیکش ابراز کرد: این موضوع علاوه بر اینکه باعث حفظ رطوبت خاک میشود باعث کاهش جمعیت بیماری و آفات در مزارع خواهد شد و همچنین باعث از بین رفتن علفهای هرز میشود. زارع خاطرنشان کرد: استفاده از گاوآهن قلمی، چیزل و گاوآهن پنجهغازی در اراضی دیم باعث افزایش نفوذپذیری خاک و خواص فیریکی خاک میشود. وی با تاکید بر اینکه کشاورزان همراه با شخمزدن در اراضی خود 50 کیلوگرم اوره در هکتار استفاده کنند، اذعان کرد: این کار علاوه بر اینکه باعث میشود کاه و کلشی که در زمین وجود دارد در هنگام شخمزدن به زیر خاک میرود و همچنین نیتروژن موجود در خاک افزایش پیدا میکند. مدیر جهادکشاورزی شهرستان گالیکش با بیان اینکه کشاورزان برای کشت در مزارع خود از ماش و آفتابگردان استفاده کنند، ابراز کرد: زیرا این دو گیاه بسیار مقاوم در برابر کمآبی است. زارع درخصوص کشت ماش در اراضی کشاورزی گفت: کشت ماش در اراضی کشاورزی علاوه بر افزایش حاصلخیزی خاک باعث تثبیت ازت و نیتروژن خاک میشود و زمین آماده کشت پاییزه میشود.