گرگان - پنج شنبه 1 فروردين 1398 - دما درجه سانتیگراد
1396/3/17 - شماره 1590
باید شایستگان سکاندار باشند

باید شایستگان سکاندار باشند تا بتوانیم از عهده مطالبات شهروندان بر آییم .رییس ستاد دکتر روحانی در گلستان با بیان این مطلب ادامه داد:معتقدیم یکی از بهترین راههای توسعه کشور بهره برداری از نیروهای انسانی شایسته است تا در مدیریتها ی ملی و کلان از آنها استفاده شود زیرا بنیان توسعه پایدار بر نیروی انسانی توانمند است. سید ابراهیم دراز گیسو در جلسه معاونین و روسای ستاد انتخاباتی دکتر روحانی در گلستان ادامه داد:اقوام در گلستان خصوصا ترکمن ها حمایت قاطعی از دکتر روحانی داشته اند که باید مورد توجه جدی قرار گیرد زیرا حمایت اقوام یک سرمایه اجتماعی بزرگ برای نظام و دولت است. وی تاکید کرد :مسوولیت انتخاباتی ما به پایان رسیده است اما مسوولیت اعتقادی ما هم چنان پا بر جاست و بر اساس باورهایمان این راه را ادامه خواهیم داد. اولین استاندار گلستان یادآور شد :مطالبات بنیادین شهروندان گلستان در قالب نامه ای به ریاست جمهور تدوین شده است که در اختیار ایشان قرار خواهد گرفت.  دراز گیسو اضافه کرد: در این نامه محورهای اصلی مورد نیاز گلستان توضیح داده شده است تا از ظرفیت های موجود بهره برداری دقیقی صورت پذیرد .گفتنی است در این جلسه معاونین ستاد و روسای ستادهای شهرستانها حضور داشتند و درباره شرایط موجود ؛مطالبات و برنامه های آتی سخن گفتند.