گرگان - پنج شنبه 1 فروردين 1398 - دما درجه سانتیگراد
1396/3/17 - شماره 1590
یک سال حبس برای آتش زدن بقایای گیاهی در گلستان

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: دستگاه قضایی استان با افرادی که بقایای گیاهی را آتش میزنند برخورد قانونی خواهد داشت و ضمن تشکیل پرونده برای متخلفان به یک سال حبس محکوم می شوند. به گزارش مهر به نقل از دادگستری گلستان، هادی هاشمیان در جلسه شورای قضایی استان گلستان اظهار کرد: یک سال حبس در انتظار افرادی است که کاه و کلش محصولات کشاورزی را آتش میزنند. رئیسکل دادگستری گلستان افزود: آتش زدن بقایای گیاهی سبب آلودگی محیطزیست میشود و بر اساس ماده ۶۸۸ قانون تعزیرات، آلودگی محیطزیست جرم است و تا یک سال حبس برای آن در نظر گرفتهشده است. هاشمیان بابیان اینکه سالهای گذشته در رابطه با برخورد قانونی با افرادی که بقایای گیاهی را آتش میزنند اطلاعرسانی انجامشده است، اظهار کرد: به همین دلیل در سال جاری برای افرادی که اقدام به آتش زدن بقایای گیاهی میکنند پرونده قضایی تشکیل میشود. رئیسکل دادگستری گلستان افزود: در نامهای به استاندار، فرمانداران، دهیاران و دادستانهای سراسر استان از آنان خواهیم خواست ضمن آگاهی دادن به کشاورزان در رابطه با زیان آتش زدن بقایای گیاهی، متخلفین را به مراجع قضایی معرفی کنند. هاشمیان بابیان اینکه منابع طبیعی تنها شامل حال جنگلها و مراتع نمیشود، افزود: به گفته کارشناسان آتش زدن کاه و کلش در مزارع علاوه بر آسیب به بافت خاک و موجودات زندهی مفید آن، سبب از بین رفتن بسیاری از نهالها و درختهای حاشیهی جادهها و مزارع کشاورزی استان میشود.