گرگان - پنج شنبه 1 فروردين 1398 - دما درجه سانتیگراد

شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷ / شماره ۱۷۷۳ / ۴ صفحه
  • در اين صفحه
  • صفحه 1  


    نسخه نویسی الکترونیک در گلستان اجرایی می شود اختصاص ماشین نمک پاش هوشمند به گلستان  زندگی زیر سایه فقر و نبود امکانات کتابخانه تخصصی مهارتی کودک و نوجوان در گرگان ایجاد می شود گلستان نیازمند تشکیل دوباره سندیکای آسانسور