گرگان - پنج شنبه 1 فروردين 1398 - دما درجه سانتیگراد

دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷ / شماره ۱۷۶۲ / ۴ صفحه
  • در اين صفحه
  • صفحه 1  


    دانش آموز گلستانی کیف حاوی پول نقد را به صاحبش برگرداند  دسترسی مردم به شبکه های فرهنگی آسان شود گفت وگو - فرزاد ا... یاری ۸۰ درصد میگوی گلستان صادر می شود نظارت بر کار پیمانکاران شهرداری گرگان بیشتر شود وقتی ناتوانی در مهار خشم آلت قتل می شود