گرگان - یکشنبه 18 آذر 1397 - دما درجه سانتیگراد

چهارشنبه 11 مهر 1397 / شماره 1752 / 4 صفحه
  • در اين صفحه
  • صفحه 1  


    تفکیک زباله از مبدا در گلستان پایان نامه دانشگاهی می شود  نمایش آثار ورک شاپ حمایت از کالای ایرانی در ادارات گلستان هزار پاکت نامه ویژه جشن عاطفه ها در مدارس گنبد توزیع شد جنگلهای هیرکانی برای ثبت در فهرست میراث جهانی پیشنهاد می شود حفظ سنت تکریم سالمندان در گلستان  کشت گیاهان دارویی در ۱۲ روستای حاشیه جنگل گرگان آموزش داده شد  کاهش زمان صدو ر روادید اوکراین