گرگان - سه شنبه 20 آذر 1397 - دما درجه سانتیگراد

دوشنبه 15 مرداد 1397 / شماره 1733 / 4 صفحه
  • در اين صفحه
  • صفحه 1  


    حیاط خلوتی برای خبرنگاران نداریم نیروگاه جدید در شمال گلستان احداث می شود تخصیص نیافتن حق آبه گرگانرود منجر به کاهش ذخایر آبزیان خزر شد احیا قنات های گلستان پُررنگ شد  استاندار گلستان: ترافیک اولویت شهری گرگان است اتوبوس های جدید شهرداری گرگان مجهز به رمپ معلولان است تصفیه خانه فاضلاب آزادشهر به حال خود رها شده است