گرگان - شنبه 4 اسفند 1397 - دما درجه سانتیگراد

دوشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۷ / شماره ۱۷۳۰ / ۴ صفحه
  • در اين صفحه
  • صفحه 1  


    جریمه ۴۲ میلیارد ریالی دو واحد متخلف تولید آرد در گلستان  کمبود فضای فیزیکی دادگستری های گلستان رفع می شود