گرگان - شنبه 4 اسفند 1397 - دما درجه سانتیگراد

شنبه ۳۰ تير ۱۳۹۷ / شماره ۱۷۲۶ / ۴ صفحه
  • در اين صفحه
  • صفحه 1  


    برخورد قضایی با متخلفان حوزه آب قطع برق در گرگان به شبکه توزیع آسیب زد