گرگان - سه شنبه 20 آذر 1397 - دما درجه سانتیگراد

دوشنبه 25 تير 1397 / شماره 1725 / 4 صفحه
  • در اين صفحه
  • صفحه 1  


    ظرفیت فناوری اطلاعات راه میانبر غلبه برمشکلات است توزیع لاستیک نرخ دولتی موردنیاز ناوگان جاده ای گلستان آغاز شد استان های شمالی در مصرف بهینه آب کم فروغ بوده اند زارعان گلستانی ماشین های کشاورزی را بیمه کنند دیدار هزارجریبی نماینده گرگان و آق قلا با تحریریه گلشن مهر