گرگان - شنبه 4 اسفند 1397 - دما درجه سانتیگراد

چهارشنبه ۱۳ تير ۱۳۹۷ / شماره ۱۷۲۲ / ۴ صفحه
  • در اين صفحه
  • صفحه 1  


    خاموشی های برق گلستان بیشتر می شود نظارت محور توسعه است گسترش آلودگیهای بصری در گرگان برقی شدن راهآهن گرمسار اینچهبرون اجرایی شد حضور آگاهانه مردم در مدیریت بحران تقویت شود