گرگان - شنبه 4 اسفند 1397 - دما درجه سانتیگراد

دوشنبه ۱۱ تير ۱۳۹۷ / شماره ۱۷۲۱ / ۴ صفحه
  • در اين صفحه
  • صفحه 1  


    بروکراسی سختگیرانه اداری در گلستان بیداد میکند دخانیات را مافیا قربانی کرد  پروژههای سرمایهگذاری شهرداری گرگان سرعت بگیرد ۱۰۰ پروژه محوری و محرک توسعه گلستان شناسایی شد مراکز عمل آوری میگو در گلستان توسعه می یابد تولید توتون در گلستان ۹۰ درصد کاهش یافت امسال ۳۰ هزار شغل در گلستان ایجاد میشود  بحران آب در مناطق غیرقابل تصور در حال رخ دادن است