گرگان - شنبه 27 بهمن 1397 - دما درجه سانتیگراد

دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷ / شماره ۱۷۱۴ / ۴ صفحه
  • در اين صفحه
  • صفحه 1  


     تهدیدهای آمریکا ژست توخالی است رجحان گرگان بر قزاقستان تلاش تاکسیهای اینترنتی برای فعالیت بهتر در گرگان 64 دستگاه دولتی گلستان موظف به استقرار میز خدمت هستند مدیر جمعآوری و فروش اموال تملیکی گلستان معرفی شد